TARIM ZİRAAT HAYVANCILIK
İBRAHİM ALTAN

GÖKÇE KÖY HAYVANCILIK PROJESİ


AKSARAY  BÖLGESİNDE HAYVANCILIKPROJESİ

:

Başvuru sahibinin adı

Name of the applicant

Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü

Evrak No

Dossier No

I. Proje

1. Açıklama

1.1 Başlık: Aksaray Süt Sığırcılığı Projesi

1.2 Yer     : Aksaray İli Gökçe Köyü

1.3 Sözleşme Makamından talep edilen miktar

Projenin geçerli doğrudan toplam tutarı Avrupa Komisyonu’ndan talep edilen miktar % proje tutarının

1.4 Özet :

a) Projenin Amacı: Ülkemizin hayvancılık bölgesinde yer alan yöre; aynı zamanda ekolojik olarak en temiz yörelerimizden biridir. Mevcut temiz ekolojinin korunması amacıyla ekolojik tarım tekniklerinin uygulanması, böylece faaliyetlerin ekolojik olarak sertifikalandırılması ve daha iyi bir pazar rekabeti sağlanması amaçlanmaktadır. Ekolojik tarım teknikleriyle süt sığırcılığı faaliyetinde, elde edilecek süt ve yavruların satışından sağlanan gelir sayesinde Aksaray İli Gökçe Köyü ve komşu köylerinde yaşayan ailelerin ekonomik gelir düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

b) Hedef Gruplar: İl sınırları dahilindeki kırsal alanda yaşayan ve gelir kaynağı hayvancılık  olan, iş gücü yüksek,  mevsimlik işçi olarak il dışına  göç eden  ekonomik açıdan çok zayıf olan olan gruplardır.

c) Ana Faaliyetler: Kırsal alanda yaşayan iş gücünün, il dışına göç etmesini önlemek, aile iş gücünü birleştirerek verimliliği arttırmak. Proje faaliyeti içerisinde  ekolojik hayvancılık, hayvan besleme, hayvan sağlığı, suni tohumlama, yavru bakımı, ahır ve bakım hijyeni, yem karışımı hazırlama, silaj yapma, kaba yem yetiştiriciliği, mera bakımı, süt kalitesinin yükseltilmesi konularında eğitimler vermek. Kadın-erkek ayırımı yapılmadan çiftçi örgütlenmesini güçlendirmek.

d) Hedefler: Gökçe Köyü;Aksaray İli’ne bağlı 250 nüfusa sahip bir köydür. İl Merkezindeki nüfus artışı olurken, köy nüfusu azalmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri; çalışma çağındaki nüfusun iş imkanları sağlamak amacıyla köy dışına göç etmesidir. Gökçe Köyü  faal nüfusun yaklaşık % 95 ‘ı tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermektedir.

Nüfusun yarısı kırsal kesimde yaşamakta, ekonominin önemli bölümü hayvancılık faaliyetlerinden oluşmaktadır. Ne var ki; teknik bilgi eksikliği, kötü ekonomik koşullar, Pazar için örgütlenme eksikliği yüzünden karlı bir üretim faaliyeti yapılamamaktadır.

Ürünlerin soğuk hava donanımlı belirli toplama merkezlerinde toplanamaması, mevcut organizasyonların bu hizmetleri tam anlamıyla yerine getirememesi nedeniyle üretilen ürünlerin iyi fiyatlarla pazarlanamaması, çiftçiler için gelir kaybı ile sonuçlanmaktadır.

Seçilen yöre, coğrafi konumu itibari ile büyük mera alanına sahip olmakla birlikte, meralar bilinçsiz kullanılmaktadır. Bu proje sayesinde, mera alanları daha iyi kullanılacaktır.

Seçilen köylerde; 100 kişiye,  ekolojik hayvancılık, hayvan besleme, hayvan sağlığı, suni tohumlama, yavru bakımı, ahır ve bakım hijyeni, yem karışımı hazırlama, silaj yapma,

kaba yem yetiştiriciliği, mera bakımı, süt kalitesinin yükseltilmesi konularını içeren “Çiftçi eğitim kursu” verilecektir.

Yörede mevcut büyükbaş hayvan varlığı büyük oranda yerli sığırlardan oluşmakta olup, ortalama günlük süt verimleri 13 kg.dır. Sığırlar yılda 1 adet yavru doğurur, ortalama fiyatı  400,00 ytl’ dir. Kültür ırkı sığırların getirilmesi ve yerlilerin suni tohumlama yoluyla ıslah edilmesi ile sığırların ekonomik değerleri beş katına kadar artırılacaktır.

Hayvan barınakları ailenin oturduğu evlerin alt katlarında  veya evin bahçesinde bulunmaktadır. Barınakların hijyenik koşulları yeterli değildir. Barınakların modernizasyonu ile hijyenik koşulları düzeltilecektir.

Yöre çiftçisi; hayvan sağlığı, hayvan besleme, yem hazırlama, silaj yapma gibi konularda bilgisizdir. Bu da hem canlı ağırlık kaybına, hem de süt üretiminin düşük olmasına yol açmaktadır. Bu eğitimlerin verilmesiyle, bu alanlarda gelişme kaydedilecektir.

Yörede bulunan süt işleme tesisleri bu güne kadar yeterli süt bulamadıklarından, ihtiyaçları olan sütü, ya büyük maliyetlerle il dışında temin etmekte yada kapasite altı çalışmaktadırlar. Yörede süt miktarının artırılması ile, bu fabrikaların ekonomik kapasitelerle çalışmalarına katkıda bulunacaktır.

Sütün bozulmadan toplanması ve nakliyesi için soğuk hava tankları mevcut olmadığından bu konuda kayıplar yaşanmaktadır. Bu  köye birer süt toplama tankı koyulacak, ve 1 adette süt taşıma tankı alınacaktır. Öylece sütün bozulmadan fabrikaya ulaştırılması sağlanacaktır.

Bu proje ile köye yüksek verimli süt sığırcılığı yapılacak, ekolojik tarım tekniğiyle süt üretiminde uluslar arası standartlarda peynir ve süt mamulleri üretimi gerçekleştirilecektir.

Köy sınırları dahilinde kırsal alanda tespit edilen Gökçe köyünden 50 aileye 6’şer adet süt sığırı verilmesi sağlanacaktır. Yerli sığırlardan takribi 200 hayvana suni tohumlama uygulanacaktır.

Proje kapsamına alınan ailelere 6’şer adet süt sığırı verildiğinde, ortalama her sığırın günlük süt üretimi 20 kg.  olup, aile başına toplam 120 kg. süt elde edilecektir. Bölgedeki şartlarda 1 kg. süt; 0,50 Ytl‘den satılmaktadır, bu da aile bütçesine günde ortalama 60 Ytl gelir sağlayacağını göstermektedir. Yılda bir defa  doğum yapan sığırların yavruları ortalama olarak  2500 Ytl değerindedir.

Bu proje faaliyeti süresince yörede bulunan süt işleme tesislerine süt temin edilecek, ayrıca et  olarak kesime gelen  danaların kasaplarca satın alınarak İlçenin et ihtiyacı giderilmiş olacaktır.

Bölgede hayvan beslenmesinde kullanılan kaba yem (kuru ot, yeşil ot ve saman) kendi mera alanlarından sağlanacaktır. Kesif yem ise; hem çiftçilerin kendi üretecekleri tane yemlerin kurulacak yem kırma merkezinde hazırlanması ile, hem de yem satıcılarından temin edilecektir.

1.1 Gerekçeleri:

a) Projenin, programın hedef ve önceliklerine uygunluğu: Kırsal alanda sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi yoluyla yoksulluğun  azaltılması ve istihdamın arttırılması, kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi ekonomik ve sosyal problemlerin çözümünü ve yerel toplulukların refahını hedefleyen girişimlere fırsatlar sağlanması amacıyla bu proje gerçekleştirilmiştir.

Aksaray İli Gökçe Köyü sınırlarının kırsal alanlarında yaşayan ailelerin gelir seviyeleri, Türkiye ortalamasının çok altında kalmaktadır. Bu güne kadar yetiştirilen yerli süt sığırlarının verimi çok düşük olduğundan, ancak ailenin kendi tüketeceği miktar kadar süt elde edilmektedir. Zirai geliri olmayan kırsal alanda yaşayan grupların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi  ancak yüksek verimli hayvanların beslenmesi ile sağlanır.

Bu proje ile kırsal kesimde yaşayan nüfusun gelirinin, AB ülkelerinin gelir düzeyine çıkarılması amacıyla planlanmıştır.

b) İhtiyaçların belirlenmesine yönelik çalışmalarda yararlanılan kaynaklar:

Selçuk Üniversitesi yayın ve araştırmalarından

Aksaray İl Tarım Müdürlüğü Proje İstatistik Şubesi’nin istatistik bilgilerinden

Yörede bulunan süt işleme tesislerinin verilerinden

Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü  çiftçi kayıtlarından

Kırsal alanda yaşayan aileler üzerinde  yapılan anket değerlendirilmesinden

c) Hedef bölgede görülen ihtiyaç ve zorlukların tespiti:

Genel hedef grup; Gökçe Köyü sınırları dahilinde  100 hane bulunmaktadır. 30 aile geçim sıkıntısı çektiği ve geçimini küçük ölçekli hayvancılık yaparak veya il dışına mevsimlik işçi olarak göç eden ailelerdir.

Köyde beslenen süt sığırları yerli sığır cinsinden olup, süt verimleri oldukça düşüktür. Günlük ortalama her sığır 13 kg. süt vermektedir. Üretilen sütün kg. fiyatı 0,5 YTL olup günde 6,50 YTL gelir elde edilmektedir. Bu gelir de bir ailenin herhangi bir ihtiyacını karşılamamaktadır.

Hedef grubun ekonomik ve sosyal düzeyini iyileştirmek amacıyla bu proje hazırlanmıştır. Proje hedeflerinin başarılması sayesinde; başta projenin doğrudan yararlanıcıları olan kırsal nüfus olmak üzere, yerel düzeyde gelir seviyesi arttırılması için çeşitli çalışmalar yapılacaktır.  Yararlanıcılar başka illere göç etmeyi değil kendi işletmesinde çalışma düşüncesini benimseyeceklerdir.

Projenin en temel etkisi, yerel düzeydeki ihtiyaçların yerel kaynaklarla giderilmesidir.

d) Hedef grupların seçilmelerinin sebepleri:

Köy sınırlarının kırsal alanlarında yaşayan yoksul ailelerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi,

Gelir düzeyi düşük olan  bireylerin sosyal zafiyetlere yönelmelerinin önlenmesi,

Yörede yaşayan nüfusun mevsimlik işçi olarak il dışına göç etmelerinin önlenmesi,

Yöre ekolojik dengesinin korunması, kimyasal kirliliğin önlenmesi, toprak ve doğal kaynakların korunmasının sağlanması,

Yöre çiftçisinin hayvancılık konusundaki bilgi düzeyinin arttırılması,

Yörede düşük verimli yerli süt sığırı varlığının, kültür ırkı yüksek verimli sığır varlığına dönüştürülmesi,

Yörede üretilecek hayvan ve süt ürünlerinin sertifikalanarak, hem gıda güvenirliği hem de Pazar şansının arttırılması,

Gelir getirici bir istihdam potansiyeli sağlanmasıdır.

e) Projenin ve faaliyetlerin hedef gruplara uygunluğu:

Aksaray İli Gökçe coğrafik bakımından dört mevsimi bir arada yaşayan bir bölgede yer almaktadır.

Gökçe Köyü atıl bir hal almış . Baraj oluşumu nedeniyle  bazı köyler tamamen baraj altında kalmış olup, bazı köyler ise kısmen etkilenmiştir.

Bölgede bulunan hedef grupların sahip oldukları arazi varlığının daha iyi değerlendirilmesi ve teknik tarıma yönelmelerini sağlamaktır.

Proje hazırlık niteliğinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen hedef grubun ihtiyaçlarına doğrudan yanıt vermektedir. Proje ile ilgili tüm faaliyetler hedef grupların ihtiyaçları  ve beklentileri ile bağlantılıdır.

Proje kapsamına alınan köy, geniş mera alanlarına sahip olup, meranın  hayvan beslenmesinde daha faal bir duruma getirileceği sağlanacaktır.

f)Ulaşılması beklenen doğrudan ve dolaylı faydalanan tarafların yaklaşık sayısını içerecek bir hedef grubu listesi:

Gökçe Köyü sınırları içerisinde  yer alan kırsal alanda 30 aile,  ortalama nüfus sayısı 6 kişiden, toplam 180 kişi  doğrudan faydalanacaktır.

Dolaylı olarak proje kapsamında faydalanacak olan gruplar:

Projede geçici işçi olarak çalışacak köylüler ve aileleri

Mera bekçisi olarak çalışacak daimi işçi ve ailesi

Proje kapsamında alınacak olan 300 adet süt sığırlarının beslenmesi için kurulacak yem atölyesinde çalışacak işçiler ve aileleri ile hazır yem satıcıları

Süt işleme tesisinde çalışan personel

Nakliyeciler

Kasaplar olmak üzere yaklaşık 500 kişi faydalanarak  ailelerinin geçimi için bir gelir kaynağı olacaktır.

1.2 . Faaliyetlerin detaylı tanımlamaları:

Faaliyet1. Proje ekibinin kurulması ve çalışması:

Proje ekibinin yapısı: Proje ekibi toplam 5 kişidir. Bunlar:

1-     Proje Koordinatörü

2-     Ziraat Mühendisi

3-     Veteriner Hekim

4-     Muhasebeci

5-     Gökçe  köyü Muhtarı

Nitelikleri ve görevleri:

1-Proje Koordinatörü: Ekolojik tarım konularına hakim, daha önce uluslararası kaynaklı süt sığırcılığı projesinde koordinatörlük yapmış olan en az 7 yıllık uygulama tecrübesi olan, proje çerçevesinde temin edilecek bir ziraat mühendisidir. Genel koordinasyonu sağlar, aylık ekip toplantılarını düzenler. Hedef gruplarla iletişimi sağlar ve tüm faaliyetleri denetler.

2- Ziraat Mühendisi: Zooteknist olup, hayvan besleme, hayvan bakımı, ahır bakımı, yem bitkileri yetiştiricili, yem bileşimi hazırlama konularına vakıf, tercihen benzer bir projede çalışma tecrübesi olan ziraat mühendisidir. Projenin tüm tarım uygulamalarını takip eder, teknik bilgisini aktarır, çiftçileri eğitir, koordinatöre bağlı çalışarak, onun talimatları doğrultusunda çalışır.

3- Veteriner Hekim: Hayvan sağlığı, hayvanların sağlıklı beslenmesi, suni tohumlama faaliyetlerini yürütebilecek tercihen benzer bir projede çalışma tecrübesi olan veteriner hekimdir. Koordinatöre bağlı çalışarak, onun talimatları doğrultusunda çalışır.

4- Proje Muhasebecisi: İl merkezinde serbest muhasebeci olarak çalışan, proje süresi boyunca proje bütçesinden aylık 600 Ytl maaş alacaktır.

5-Muhtar:…. köy Muhtarı Proje yönetim kurulunda görevli olacak ve proje bütçesinden aylık 500 Ytl maaş alacaktır.

Projeye ilişkin nihai rapor: Her bir ekip elemanı, projede üstlendiği faaliyet alanına dair kendi raporunu hazırlayacaktır. Bu raporlar daha sonra diğer elemanların raporları ile bir araya getirilerek projenin nihai raporunu oluşturacaktır. Bu sayede, yöntem ve işleyiş konusunda en az 7 kişinin bakış açısının görüşlerini de içeren ayrıntılı bir tanımlama yapılacaktır. Nihai rapor ve mevcut tüm dokümanlar web sitesinde yayımlanacaktır.

Çıktılar:

Proje ekibi kurulması

Proje ekibi tarafından 12 toplantı düzenlenmesi

Proje sonuç raporu hazırlanması

Raporun internette yayımlanması

Faaliyet-2: İlde Proje Koordinasyon Merkezi  kurulması ve çalışması:

1- Merkez Kurulması: Sosyal ve teknik konularda belirli aralıklarla eğitim vermek üzere  Gökçe Köyü merkezinde proje koordinasyon merkezi kurulacaktır.

Aksaray Tarım Kredi  Kooperatifi binasında ise proje destek merkezi olacaktır.

Bir diğer proje bilgilendirme merkezi ise; yapılacak web sitesi olacaktır.

Gerekli olan ekipmanların   proje bütçesi kapsamında satın alınacaktır.

Köy merkezinde kurulacak proje koordinasyon ofisinde 1 Adet Faks Makinesi, 1 Adet Fotokopi Makinesi, 1 Adet Bilgisayar ve internet erişimi ile gerekli olan diğer ekipmanlar olacaktır.

Bu merkezlerde sunulacak eğitim faaliyetleri: Ekolojik hayvancılık, hayvan besleme, hayvan sağlığı, suni tohumlama, yavru bakımı, ahır ve bakım hijyeni, yem karışımı hazırlama, silaj yapma, kaba yem yetiştiriciliği, mera bakımı, süt kalitesinin yükseltilmesi, istihdam, örgütlenme, girişimcilik konularında: 2 kurs düzenlenecek, bu kurslar projede görevli; proje koordinatörü, ziraat mühendisi ve  veteriner hekimi ile kontrat yapılacak kontrol ve sertifikasyon kuruluşu,Aksaray Tarım İl Müdürlüğü’nden temin edilecek konu uzmanları tarafından verilecektir.

Eğitimin genel  çerçevesi: Bu kurslar bir hafta aralıklarla gerçekleştirilecek 2 eğitim kursu (her biri  40 saat, her grup 50 kişi, toplam 2 grup) planlanmıştır. 2 eğitim kursunun da içerikleri tamamen aynı olacaktır.

Eğitimin içeriği:

Ekolojik tarımın temel ilkeleri

Ekolojik hayvancılık kuralları

Ekolojik yem bitkileri yetiştiriciliği

Toprak hazırlığı ve önemi

Bitki besleme ve önemi

Ekim nöbeti ve önemi

Yeşil gübreleme ve önemi

Kompost hazırlama ve önemi

Bitki koruma yöntemleri

Ekolojik tarımda kontrol ve sertifikasyon süreci ve gerekleri

Tarla tarımının hayvancılıktaki yeri ve öneminin benimsetilmesi

Yem bitkilerinin üretimi, değerlendirilmesi, süt sığırcılığındaki önemi ve faydaları Hayvan besleme kuralları ve önemi

Hayvan sağlığı kuralları ve önemi

Suni tohumlama uygulaması ve önem.

Yavru bakımı kuralları ve önemi

Ahır ve bakım hijyeni kuralları ve önemi

Yem karışımı hazırlama kuralları ve önemi

Silaj yapma teknikleri ve önemi

Kaba yem yetiştiriciliği kuralları ve önemi

Mera bakımı teknikleri ve önemi

Süt kalitesinin yükseltilmesi teknikleri ve önemi

İstihdam, örgütlenme, girişimcilik teknikleri ve önemi

Tarım ve Hayvancılığın teknoloji ile desteklenmesi konularında eğitimin verilmesi

Çıktılar:

Çiftçilerin eğitilmesi

Eğitim notlarının basılması

Faaliyet-3: Çiftçilerin tespiti : Büyükbaş hayvan beslenmesi için ahır sahibi 50 aile tespit edilecektir.

Çıktılar:

Pilot uygulamayı yürütecek 50 çiftçi ailesinin belirlenmesi

Faaliyet-4: Hayvan Barınakları: Köylerde mevcut hayvan barınaklarının tespiti, barınakların eksikliklilerinin tamamlanması.

Çıktılar:

Hayvan barınaklarının iyileştirilmesi

Faaliyet-5: Süt Sığırı Alımı: Alınacak olan süt sığırları için ihale şartnamenin hazırlanması ve hayvanların satın alınması, hayvanların hedef gruba Noter huzurunda verilmesi, verilen hayvanların bir hafta sonra kontrol edilmesi, beslenme, ve sağlık hakkında genel bilgi verilmesi. Hayvanlar; İzmir Ödemiş,Trakya,Burdur Bölgelerinden araştırılarak satın alınacak, “Mavi Karne” sahibi olacaklar, böylece  hayvan başına 600 YTL iade alınması sağlanacaktır.

Çıktılar:

Süt sığırı alımı ve çiftçi ailelerine teslim edilmesi

Ulusal teşviklerden yararlanılması

Faaliyet–6: Suni tohumlama kiti ve malzemesinin temini ve tohumlama yapılması: Köylerdeki yerli ırkın doğal yollarla ıslah edilmesi için Tarım İlçe Müdürlüğü’nden izin alınarak, proje veteriner hekimi tarafından suni tohumlama yapılacak, böylece yerli ırk kısa zaman sonra kültür ırkına dönüşecektir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ nın suni tohumlama teşviklerinden yararlanılacaktır.

Çıktılar:

Suni tohumlama kiti

Yerli hayvan ırkının ıslahı

Ulusal teşviklerden yararlanılması

Faaliyet–7: Süt sığırların beslenmesi: Yöreye getirilecek süt sığırlarının beslenmesi. Uzmanlarca hedef gruplara uygulamalı olarak  yem karışımı hazırlama, yem bitkisi yetiştirme ve silaj yapımının öğretilmesi. Yem bitkileri ekimi için Tebliği uyarınca % 35 lik teşvikten yararlanılması.

Çıktılar:

Süt sığırların beslenmesi

Ulusal teşviklerden yararlanılması

Faaliyet-8: Köy Merasının İyileştirilmesi: Yörede bulunan ve bugüne kadar  kontrolsüz olarak kullanılan meraların ıslahı ve ekonomik olarak değerlendirilmesi.

Çıktılar:

Köy meralarının ıslahı

Faaliyet-9: Doğum öncesi yavru sağlık kontrolü: Proje faaliyetleri çerçevesinde…. köyüne verilecek süt sığırlarından yıla bir defa olarak doğuracak yavruların beslenmesinin kontrol edilmesi.

Çıktılar:

Yavru sağlık kontrolü.

Faaliyet–10: Süt sığırların doğum Kontrolü: Sığırlarda doğum anında erken müdahale edilmediği durumlarda yavruların % 25’i boğularak büyük ölümlere neden olmaktadır. Bu amaçla doğum yapan sığırların Veteriner Hekimi kontrolünde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Çıktılar:

Süt sığırların doğumu.

Faaliyet-11: Doğum yapan sığırların beslenmesi: Süt veriminin artması ve yavruların sağlıklı beslenmesi için, ilk önce analarının sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Bu amaçla proje faaliyetleri süresince verilen süt sığırların beslenmelerinin sağlıklı beslenmelerini sağlamaktır.

Çıktılar:

Doğum yapan sığırların beslenmesi.

Faaliyet-12: Yem kırma ünitesinin kurulması: Hayvanların kesif yem gereksiniminin ekolojik olarak kendilerince üretilmesi, kurulacak ünitede tane yemlerin kırılarak kesif yem elde edilmesi, hem besleme maliyetlerini düşürecek, hem de ekolojik yem hazırlama olanağı yaratacaktır.

Çıktılar:

Yem kırma ünitesi

Kaliteli yem elde edilmesi

Faaliyet-13: Soğuk hava toplama ve taşıma tankı alımı: Sütün hijyenik koşullarda toplanması ve taşınmasını sağlamak üzere tankların alınması zorunluluktur. 1 adet toplama tankı, 1 adet taşıma tankı alınacaktır.

Çıktılar:

Soğuk hava tankları

Faaliyet-14: Sütlerin Pazarlanması: Köydeki hedef gruplara verilen süt sığırlarından elde edilen sütün pazarlanması için, bir süt fabrikasıyla sözleşme yapılacaktır.

Çıktılar:

Sütün pazarlanması

Faaliyet-15: Kontrol ve sertifikasyon: Bu proje sonucunda elde edilecek tüm ürünleri (Yem bitkileri, yem, süt, hayvanlar vb.) ekolojik olarak adlandırılması için, faaliyetlerin bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun denetiminde yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan yetki almış bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme imzalanacak, faaliyetler için kontrol planı hazırlatılacak, dahili kontrol proje ziraat mühendisi ve veteriner hekimi tarafından yapılacak, dahili kontrol eğitimi, kontrat yapılacak kuruluşça verilecektir. Kontrol raporlarını proje sekreteri tutacaktır.

Çıktılar:

Ürünlerin sertifikalanması

Faaliyet-16: Uygulama ziyareti: Ekolojik hayvancılık faaliyeti yapan ve ilçeye çok yakın mesafede olan;Saray Halı  hayvancılık tesislerine uygulamayı görmek üzere bir teknik gezi düzenlenecektir. Bu teknik geziye 50 çiftçi katılacak, bu nedenle 1 otobüs bir günlüğüne kiralanacak ve gezinin masrafları projeden ödenecektir.

Çıktılar:

Teknik gezi

Faaliyet-17: Proje sonucu: Proje faaliyetleri  sonucunda AB Fon kaynaklarının kesilmesinden sonra, proje faaliyetlerinin sürdürebilirliliği hakkında proje ekibi, proje ortakları ve yararlanıcıların katıldığı bir toplantı yapılacak, bundan sonra yapılacak faaliyetlerin maddi katkılarının  hep birlikte destek olunması sağlanacaktır. Projenin sonuç raporu kitap halinde basılacaktır.

Çıktılar:

Proje sonuç raporu

Projenin sürdürebilirliği

1.8 Metodoloji:

a) Uygulama metotları:

1.1- Projenin uygulayıcı kuruluşları: Kamu Kuruluşu ve Sivil Toplum Kuruluşu ortak projesidir. Ortaklar ve adresleri şöyledir:

Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi

PTT yanı Tarım Kredi Kooperatifi. İş hanı /Aksaray/TÜRKİYE

Gökçe Köyü Köy’ü muhtarlığı

Proje uygulayıcı kuruluşlar uzmanları tarafından en son fizibiliteyi ve projelendirmeyi hazırlayıp, teknik detayları verecek,mevcut yasa, yönetmelik ve dokümanlara göre firmalardan tespit edilen fiyatlarla canlı ve cansız proje girdileri teslim alacaktır.

1.2- Uygulama Programı:

Proje başlamadan bir ay önce: Hayvancılık konusunda genel bilgilendirme eğitimi düzenlenmesi ve öneriler için çağrılar:

Proje faaliyetlerin başlaması: Birinci yıl ilk ay

Projenin tamamlanması: 12 ay sonunda.

1.3- Eşitlik Şansı: Proje uygulaması sırasında kadın  ve erkek işgücü katkısı yar yarıya olacaktır.

Bu alanda uygulanan ilk projedir. Hayvan gübresi doğaya özellikle toprak ve suya olumsuz bir etki yapmayacaktır. Hayvan gübresi arazide organik gübre olarak kullanılacaktır.

b) Önerilen Metodolojinin Gerekçeleri: Yöre çiftçilerinin teknik bilgiye ulaşma alışkanlıkları gelişmemiştir. Teknik bilginin zahmetsizce kendilerine ulaştırılması, gönüllü katılımcılığı sağlayacaktır. Diğer yandan, pilot uygulama yapılacak köylerde, reel bir üretim ve gelir artışının gözlenmesi, hem teknik bilgiye ulaşma isteği uyandıracak, hem de gelir elde etmenin yollarını öğretecektir.

Diğer yandan; yoksulluğun kader olmadığı görülecek, bununla da kalmayıp, yoksulluğu yenmenin yöntemlerini öğreneceklerdir. Sosyal ve ekonomik dayanışmayı öğrenecekler, bundan sonraki tarım faaliyetlerini, daha organize, bilimsel ve akıllıca yapacaklardır.

c) Başka Organizasyonların (Ortak veya diğerleri) Projedeki aktivitelerin ve katılımın seviyesi:

1-Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü; proje ortağı olarak en aktif rolü üstlenecektir. Projenin koordinasyonu, alım şartnameleri hazırlanması, alımların yapılması, eğitimlerin organizasyonu, uzmanların temini ve konaklaması, projenin uygulanması, sonuçlarının alınması ve yayınlanması gibi temel faaliyetleri yürütecektir.

2-Gökçe Köyü Muhtarlığı; çiftçilerin organizasyonlarını, bilgiyi pilot uygulama dışındaki çiftçiye ulaştırma, geçici işçi bulma ve projeyi diğer köylere de anlatma görevini üstleneceklerdir.

3- Tarım İl Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri, Bakanlık teşvikleri hakkında bilgilendirme ve kullandırma faaliyetlerini yürüteceklerdir.

4-  Selçuk Üniversitesi: Eğitim faaliyetlerine katılacaklardır.

5- Sütaş  Süt Fabrikası: Proje çiftçileriyle sözleşme yaparak, proje çerçevesinde üretilecek sütleri satın alacaktır.

d) Her ortağın rolünün gerekçesi: Her ortağın rolü, profiline ve deneyimine göre belirlenmiştir.

1- Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü , bu projede en fazla görev ve sorumluluk üstlenen yapıdadır. Tüm eğitim çalışmaları ve teknik uygulamalarda, bitki ve hayvan sağlığı konularında uzmanların görevlendirilmesini, proje uygulanması sırasında doğacak tüm sorunların çözülmesi, projenin başarıyla sürdürülmesini temin edecektir.

2-Gökçe Köyü muhtarlığı ise proje kapsamına alınan kırsal alandaki hedef grubu belirlemek, projede malzeme ve ekipman sağlamak, eğitim için slayt, video, broşür v.s. malzemeleri temin etmek, projeyi katılımcı ve sürdürülebilir kılmak için çalışacaklardır.

e) Proje uygulaması için teklif  edilen ekip:

Proje ekibinin yapısı: Toplam 6 kişidir. Bunlar:

Proje Koordinatörü

Ziraat Mühendisi

Veteriner Hekim

Muhasebeci

Gökçe köyü Muhtarları

Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü

1.9. Faaliyetin Süresi ve planı :

Proje süresi: 12 ay olacaktır.

Proje Faaliyetin Planı:

Ay

Aktiviteler

Yer

Şehir

Uygulayan Kurum
Ay-1

Proje ekibinin kurulması ve ilk toplantıları

Ekibin çalışma esaslarının belirlenmesi ve ekibin çalışması esasları ile ilgili talimatname hazırlanması

Çiftçilerin belirlenmesi

Eğitim hazırlıkları

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşuyla sözleşme yapılması

Gökçe Köyü Tüm Ortaklar ve Proje Ekibi

Proje Koordinatörü

Tüm Ortaklar ve Proje Ekibi

Tüm Ortaklar ve Proje Ekibi

Aksaray Tarım Kredi  Kooperatifi

Ay-2

Proje Koordinasyon Merkezlerin kurulması

Web sitesi kurulması

Çiftçilere kurs verilmesi

Ahır onarımlarının tamamlanması

Yem kırma ünitesinin tesis edilmesi

Süt sığırların satın alınması için ihalenin yapılması

Seyyar sağım makinelerinin satın alınması

Mera tellerinin alınarak meranın çevrelenmesi

Uygulama ziyareti

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Tüm Ortaklar ve Proje Ekibi

Tüm Ortaklar ve Proje Ekibi

Katılımcılar

Tüm Ortaklar ve Proje Ekibi

Tüm Ortaklar ve Proje Ekibi

Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi ve Proje Ekibi

Aksaray Tarım Kredi  Kooperatifi ve Proje Ekibi

Aksaray Tarım Kredi  Kooperatifi ve Proje Ekibi

Proje Ekibi

Proje Ekibi

Ay-3

Süt sığırlarının satın alınması ve alınan süt sığırlarının ve hedef gruba verilmesi

Suni tohumlama kitinin alınması

Soğuk hava toplama ve taşıma tankı alımı

Köy merasının ıslahı ve yem bitkisi ekimi

Eğitim notlarının basılması

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Ekip ve Proje ortakları ile Hedef grubun katılımcıları

Proje Ekibi

Aksaray Tarım Kredi  Kooperatifi ve Proje Ekibi

Proje koordinatörü ve Proje Ekibi

Aksaray Tarım Kredi  Kooperatifi ve Proje Ekibi

Proje Ekibi

Ay-4

Hayvan barınakların kontrolü

Suni tohumlama faaliyetleri

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Veteriner hekim ve ziraat mühendisi

Veteriner hekim

Proje Ekibi

Ay-5

Kaba yem üretimi (Kuru ot,saman ve slaj yapımı)

Suni tohumlama faaliyetleri

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Proje koordinatörü ve ziraat mühendisi

Veteriner hekim

Proje Ekibi

Ay-6

Süt sığırlarının beslenmesi

Suni tohumlama faaliyetleri

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Veteriner hekim ve ziraat mühendisi

Veteriner hekim

Proje Ekibi

Ay-7

Suni tohumlama faaliyetleri

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Veteriner hekim

Proje Ekibi

Ay-8

Doğum öncesi yavru sağlık kontrolü

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Veteriner Hekimi

Proje Ekibi

Ay-9

Sığırların doğumlarının takip edilmesi

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü

Veteriner Hekimi

Proje Ekibi

Ay-10

Doğum yapan sığırların beslenmesi ve yavru bakımı

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Veteriner hekim ve ziraat mühendisi

Proje Ekibi

Ay-11

Sütlerin pazarlanması hakkında eğitim verilmesi

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Proje koordinatörü ve Proje Ekibi

Proje Ekibi

Ay-12

Projenin sürdürebilirliğinin tartışılması ve yapılacak faaliyetlerin uygulanması,proje sonrası da faaliyetlerin devam ettirilmesinin sağlanması

Proje çıktılarının kitap haline getirilmesi

Ekip toplantısı

Gökçe Köyü Proje ortakları ve Proje Ekibi

Proje ortakları ve Proje Ekibi

Proje Ekibi

2-Beklenen sonuçlar:

2.1 Hedef grupların üzerindeki tahmini etki:

a) Hedef grupların bugünkü durumu: Proje kapsamına alınan Aksaray İli Gökçe  köyünde bulunan 50 aile büyük geçim sıkıntısı çekmektedirler. Tarıma elverişli olmayan çayır ve meraların bu güne kadar hiç değerlendirilememektedir. Bu proje sayesinde mera alanları değerlendirilip ve o köylerde yaşayan ailelerin bütçesine gelir getirici bir faaliyet olacaktır.

Bu  hedef grup, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi Türkiye ortalamasının çok altında kalmış bulunmaktadır. Bu proje faaliyeti içerisinde yararlandırılacak aileler İl dışına mevsimlik işçilik  yaparak geçimini sağlamaya çalışmaktadırlar.

b) Hedef grupların ve ortakların teknik ve idari kapasiteleri:Hedef gruplar kırsal alanda yaşadıklarından, şehir merkezine göre eğitim oldukça düşüktür. Aileler arasında işbirliği ve örgütlenme bulunmamaktadır. İş istihdamı ve girişimcilik açısından teknik ve idari kapasiteleri yoktur. Bu da bugüne kadar kırsal alanda bu gibi projelerin yapılmamasına bağlıdır.

Ekonomik açıdan gelir seviyesi düşük olduğundan teknolojiyi takip edememektedirler. Bu nedenlerden dolayı teknik ve idari kapasitelerini arttıramamışlardır.

2.2-Yayınlar ve diğer veriler:

Eğitim notları kitabı

Proje sonucu kitabı

Yayın sayısı:

Proje tanıtım broşürü:         500 adet

Çiftçi bülteni:                   1000 adet

Eğitim notları kitabı:          1000 adet

Proje sonucu kitabı:                    1000 adet

2.3 Çarpan etkileri:

Proje sonuçlarının yansıma ve de genişleme ihtimalleri: Proje faaliyetleri sonuçlarının yayılmasının, aşağıdaki unsurlardan dolayı  söylenebilir.

1-Yararlanıcılar: Hedef gruba verilecek olan süt sığırlarında elde edilecek süt ve süt ürünlerini satarak bütçelerine katkı sağlayacaktır. Hayvanların yılda birer yavru doğurmaları sonucunda işletmeleri 2 yıl içinde hayvan sayısı ikiye katlanıp, ekonomik gelir düzeyi iyileşecektir.

Bu proje sona erdikten sonra; her işletme aylık olarak gelirinin belli  bir kısmını, aileler arasında kurulan havuzda toplanmak üzere vereceklerdir. Bu çalışma ile proje faaliyetinin ihtiyaçlarını ve devamlılığını sağlayacaktır. Bundan böyle iyi bir örgütlenme sağlanmış olacağından kırsal alanda yaşayan nüfusun gelir düzeyi tamamen iyileşmiş olacaktır.

2- Destek Merkezi:

Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi proje süresince olduğu gibi, proje sonrası da teknik ve sağlık konularda, başka bir hedef kitleye uzman destek sağlayacaktır.

3- Yapılabilme bilgisi: Proje sonucu elde edilen deneyim, internetteki veri tabanı ve proje dokümanları aracılığı ile kamuoyunun dikkatine sunulacaktır ve bu bilgi ve tecrübe benzer faaliyetlerin aynı Metodolojiyi başarıyla takip etmelerine yardımcı olacaktır.Bu bilgi diğer lider kuruluş  tarafından kullanılabilir.

2.4-Sürdürebilirlik:

a) Mali sürdürebilirlik: Proje mevcut faaliyetlerinin başlamasından 11 ay sonra ortaklar ve ekip komitesi tarafından bu projenin daha sonra finanse edilmesi için bir ön değerlendirme yapılacaktır. Proje ile elde edecek sütlerini süt işleme tesislerinde işleyecektir.Elde edilen gelir ile  her aile kendi işletmesinin döngüsünün çalışmalarını  Proje ekipleri ile işbirliği içerisinde olacak şekilde  sağlanacaktır. Ayrıca işletmesinde erkek yavruların et tüketiminde kullanılmak üzere kasaplara satışından elde edilecek gelirlerle de işletmelerinin sürdürebilirliliğini sağlayacaktır.

En önemli faaliyet ise; her işletme aylık olarak gelirinin belli  bir kısmını, aileler arasında kurulan havuzda toplanmak üzere vereceklerdir. Bu çalışma ile proje faaliyetinin ihtiyaçlarını ve devamlılığını sağlayacaktır.

b) Kurumsal sürdürebilirlik Projenin tamamlanmasından sonra tüm altyapı tesisleri hayvan sahipleri tarafından kurulmuş bulunan örgütler tarafından yönetilecektir.

Bu organizasyonda Aksaray Tarım Kredi  Kooperatifinin teknik ve sağlık konuları ile veri tabanı gibi faaliyetlerde destek sağlama olasılığını daha  arttıracaktır.

Hedef grupların eğitim yeri, malzeme ve girdi temininde  bulunmasını sağlayarak, projenin sürdürebilirliliğini sağlayacaktır.  Daha sonra bu gibi faaliyetlere daha hazırlıklı bir biçimde gerçekleştirecektir.

c) Yasal / uygulama düzeyinde sürdürebilirlik: Proje ortakları tarafından kurulan bu iki merkezin kendi başlarına kurumsal sürdürebilirliği sağlaması mümkündür; bu merkezlerden;

İl Tarım Müdürlüğü Sürdürebilirliği sağlayacak bir kurumdur. Yararlanıcılar ile İl Tarım Müdürlüğü arasında güçlü bir uyum sağlanırsa, proje kapsamında gerçekleşen kazanımlar (veri tabanı), İl Tarım Müdürlüğünün kurumsal destek sağlama olasılığını daha arttıracaktır.

Ortaklar; Aksaray Tarım Kredi Kalkınma Kooperatifi ve Muhtarlık daha fazla deneyim kazanacaklar ve daha sonra bu bilgi faaliyetleri daha hazırlıklı bir biçimde gerçekleştirebileceklerdir. Bu durum sürdürebilirliğin bir başka yönünü temsil etmektedir.

3-Projenin Bütçesi:

3.1-İnsan Kaynakları:

3.1.1-Maaşlar-brüt, yerel personel

3.1.1.1-Teknik Personel

3.1.1.1- Proje Koordinatörü: Projenin planlanması, yürütülmesi ve takibinden sorumlu olup, tam zamanlı çalışacaktır. Projeden her ay için 2.000 Ytl alacaktır.

3.1.1.2- Ziraat Mühendisi: Zooteknist olup, hayvan besleme, hayvan bakımı, ahır bakımı, yem bitkilri yetiştiricili, yem bileşimi hazırlama konularına vakıf, tercihen benzer bir projede çalışma tecrübesi olan ziraat mühendisi olup, projeden her ay için   1200Ytl alacaktır.

3.1.1.3- Veteriner Hekim: Hayvan sağlığı, hayvanların sağlıklı beslenmesi, suni tohumlama faaliyetlerini yürütebilecek tercihen benzer bir projede çalışma tecrübesi olan veteriner hekim olup, projeden her ay için 1200 Ytl alacaktır.

3.1.1.4- Proje Muhasebecisi: İlçe merkezinde serbest muhasebeci olarak çalışan, proje süresi boyunca proje bütçesinden aylık 600 Ytl  maaş alacaktır

3.1.2. Geçici Personel ve İşçiler

3.1.2.1- Mera koruyucusu ve daimi bakım işçisi: Meranın daimi korunması ve devamlı bakımı için 1 işçi istihdam edilecektir. İşçiye; 500 Ytl aylık ücret verilecektir.

3.2- Harcırahlar-yol/görev: Egitime katılacak eğitmenlerin harcırahları projeden ödenecektir.

3. 3. Malzeme ve Ekipman:

3.3.1- Mobilya,bilgisayar ekipmanı:

3.3.1.1-Bilgisayar: Proje faaliyeti çalışmalarının yazışmalarında kullanılmak üzere, çok amaçlı olmayan normal bir adet sabit, bir adet dizüstü bilgisayar satın alınmasına ihtiyaç vardır. Yapılan piyasa araştırmasına göre; 2.500 Ytl ’dir.

3.3.1.2-Yazıcı: Proje faaliyetlerinin bilgisayar ortamından yazıya dökmek için orta ölçekli 1 adet yazıcının alınması ciddi bir ihtiyaçtır. Ortalama fiyatı: 200 Ytl’dır.

3.3.2- Ofis mobilyası: 3 adet çalışma masası, 3 adet çalışma koltuğu, sandalyeler.

3.4- Diğer:

3.4.1- Süt sığırların alınması:Proje faaliyetinin temelini oluşturan ve hedef grupların gelir düzeyine doğrudan etkileyen yüksek verimli süt sığırların alınmasıdır. …Köyünden 50 kişiye 6’şer adet verilmek üzere, yöreye en uygun cins Siyah Alaca  ırkından toplam: 300 adet süt sığırları alınacaktır.Birim fiyatı maksimum 3000 Ytl’dan satın alınacaktır. 300 Adet X 3000 = 900.000 Ytl.

3.4.2- Yem Alımı:

Kesif Yem: Proje dahilinde alınacak olan 3000 Adet süt sığırları beslenmesi için yem alınması zaruri bir ihtiyaçtır. Her hayvan günlük ortalama 8 kg. kesif yem tüketmektedir. 300 x 365 gün x 8 = 876.000 kg. kesif yem eder. Yemin kg. fiyatı: 0,5 Ytl’dır. 438.00 ytl.

Kaba Yem: Her süt sığırı  günlük tüketimi: 6 Kg. x 365 gün x 300 sığır = 657.000 kg. dır. Kg. fiyatı:0,15 Ytl x675.000:98.550 Ytl

3.4.3- Yem Bitkisi Tohumu Alımı: Mera ekimi için ve yeşil gübreleme için fiği tohumu ve tarla koşullarında kaba yem yetiştirmek için toplam 40 ton yem tohumu alınacaktır.Kg fiyatı 1,00Ytl * 40.000= Toplam 40.000 Ytl ödeme yapılacaktır.

3.4.6- Suni Tohumlama Kiti Alınması: Suni tohumlama kiti için 2.000Ytl bedel öngörülmüştür.

3.4.7- Yem Kırma Ünitesi Kurulması: Yem kırma ünitesi için toplam 2.500 Ytl hracama yapılacağı öngörülmüştür.

4. Proje Ofis giderleri

4.1-Araç giderleri:

4.1.1- Uygulama Gezisi İçin Araç Kiralanması:

4.2- Ofis Giderleri:

4.3- Ofis Sarf Malzemesi: Çeşitli kırtasiye ve ofis temizlik malzemesi için ayda  200 Ytl öngörülmüştür. 200 x 12 = 2.400 Ytl

4.4- Diğer: Ofisin telefon,faks giderleri için ayda  50 Ytl öngörülmüştür . 50 x12 :600 Ytl

5.Diğer Giderler:

5.1- Yayınlar:

5.1.1-Çiftçi eğitimi için:

Proje tanıtım broşürü:         500 adet

Çiftçi bülteni:                   1000 adet

Eğitim notları kitabı:          1000 adet

Proje sonucu kitabı:                    1000 adet için toplam 5.000 Ytl  basım ve yayım gideri öngörülmüştür.

I. Proje

1. Açıklama

1.1 Başlık: Aksaray Süt Sığırcılığı Projesi

1.2 Yer     : Aksaray İli Gökçe Köyü

1.3 Sözleşme Makamından talep edilen miktar

Projenin geçerli doğrudan toplam tutarı

Avrupa Komisyonu’ndan talep edilen miktar

% proje tutarının

1.4 Özet :

a) Projenin Amacı: Ülkemizin hayvancılık bölgesinde yer alan yöre; aynı zamanda ekolojik olarak en temiz yörelerimizden biridir. Mevcut temiz ekolojinin korunması amacıyla ekolojik tarım tekniklerinin uygulanması, böylece faaliyetlerin ekolojik olarak sertifikalandırılması ve daha iyi bir pazar rekabeti sağlanması amaçlanmaktadır. Ekolojik tarım teknikleriyle süt sığırcılığı faaliyetinde, elde edilecek süt ve yavruların satışından sağlanan gelir sayesinde Aksaray İli Gökçe Köyü ve komşu köylerinde yaşayan ailelerin ekonomik gelir düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

b) Hedef Gruplar: İl sınırları dahilindeki kırsal alanda yaşayan ve gelir kaynağı hayvancılık  olan, iş gücü yüksek,  mevsimlik işçi olarak il dışına  göç eden  ekonomik açıdan çok zayıf olan olan gruplardır.

c) Ana Faaliyetler: Kırsal alanda yaşayan iş gücünün, il dışına göç etmesini önlemek, aile iş gücünü birleştirerek verimliliği arttırmak. Proje faaliyeti içerisinde  ekolojik hayvancılık, hayvan besleme, hayvan sağlığı, suni tohumlama, yavru bakımı, ahır ve bakım hijyeni, yem karışımı hazırlama, silaj yapma, kaba yem yetiştiriciliği, mera bakımı, süt kalitesinin yükseltilmesi konularında eğitimler vermek. Kadın-erkek ayırımı yapılmadan çiftçi örgütlenmesini güçlendirmek.

d) Hedefler: Gökçe Köyü;Aksaray İli’ne bağlı 250 nüfusa sahip bir köydür. İl Merkezindeki nüfus artışı olurken, köy nüfusu azalmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri; çalışma çağındaki nüfusun iş imkanları sağlamak amacıyla köy dışına göç etmesidir. Gökçe Köyü  faal nüfusun yaklaşık % 95 ‘ı tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermektedir.

Nüfusun yarısı kırsal kesimde yaşamakta, ekonominin önemli bölümü hayvancılık faaliyetlerinden oluşmaktadır. Ne var ki; teknik bilgi eksikliği, kötü ekonomik koşullar, Pazar için örgütlenme eksikliği yüzünden karlı bir üretim faaliyeti yapılamamaktadır.

Ürünlerin soğuk hava donanımlı belirli toplama merkezlerinde toplanamaması, mevcut organizasyonların bu hizmetleri tam anlamıyla yerine getirememesi nedeniyle üretilen ürünlerin iyi fiyatlarla pazarlanamaması, çiftçiler için gelir kaybı ile sonuçlanmaktadır.

Seçilen yöre, coğrafi konumu itibari ile büyük mera alanına sahip olmakla birlikte, meralar bilinçsiz kullanılmaktadır. Bu proje sayesinde, mera alanları daha iyi kullanılacaktır.

Seçilen köylerde; 100 kişiye, ekolojik hayvancılık, hayvan besleme, hayvan sağlığı, suni tohumlama, yavru bakımı, ahır ve bakım hijyeni, yem karışımı hazırlama, silaj yapma, 

Reklamlar

Yorum Yok to “GÖKÇE KÖY HAYVANCILIK PROJESİ”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: