TARIM ZİRAAT HAYVANCILIK
İBRAHİM ALTAN

SÜT SOĞUTMA VE TOPLAMA PROJESİ


EK A

Tarım Reformu Uygulama Projesi

Kırsal Kalkınma

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı

Hibe Başvuru Formu

Başvuru Sahibinin

Adı /Soyadı/ Ünvanı:

Tarım Kredi Kooperatifi

Evrak No ve Tarih ……………….

….. / ….. / 200.

(Tarım İl Müdürlüğü tarafından doldurulacak)
(Başvuru No[1])
(Tarım İl Müdürlüğü tarafından doldurulacak)


1 Proje

1.1 Açıklama :

1.1.1   Projenin Adı : Süt Soğutma ve Toplama Projesi

1.1.2   Köy / İlçe / İl : merkez

1.1.3   KBKYP’ından Talep Edilen Tutar

Projenin Toplam Maliyeti Hibeye Esas Proje Tutarı Ayni Katkı Tutarı KBKYP’dan Talep Edilen Tutar Hibeye Esas Proje Tutarının KBKYP’ndan Finanse Edilecek %si
394640 YTL 294640 YTL 100000 YTL 147320 YTL 50
298969,7 USD 223212,1 USD 75757,6 USD 111606,1 USD 50

Not: 1US$=1.32 YTL olarak hesap edilmelidir.

Projenin toplam bütçesi: 394640.-YTL’dir.

Hibeye Esas Proje Tutarı: 294640.- YTL’dir.

Ayni Katkı Tutarı’dir:100000.-YTL

KBKYP’den Talep Edilen Tutar: 147320.-YTL’dir.

1.1.4   Özet

a.      Projenin amacı : Kooperatifimiz (Tarım Kredi Kooperatifi) ortaklarının sahip olduğu ahırlara ortağın süt üretim miktarına uygun kapasitede (50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 litre) muhafaza tankları bulunan soğutucular ve elektrik enerjisi sürekliliği için işletmelere jeneratör koymak suretiyle; sağım makinesi vasıtasıyla sağımdan sonra sütü süratle soğutarak, soğutmalı veya izolasyonlu süt toplama tankeri gelinceye kadar, soğutucunun tankında muhafazası sağlanacaktır. Bu şekilde soğutulup muhafazaya alınan Türk Gıda Kodeksinde belirtilen standartlardaki çiğ inek sütü, Kooperatifimizin ortağı olduğu süt toplama tankeri vasıtasıyla soğutma tanklarından vakumlanarak, sözleşmeli süt üretimi sözleşmesi çerçevesinde toplanarak, işleme tesislerine satışı gerçekleştirilecektir. Böylelikle istenilen standartta elde edilen sütün daha yüksek birim fiyattan satışı sağlanacak, teknik personellerimizin tavsiyesi ve kontrolüyle Kooperatifimizce kaliteli ve daha uygun fiyatla satılan yem sayesinde ortaklarımızın elde ettikleri süt miktarı ve toplam süt geliri artacak, süt ve yem satışı dolayısıyla daha güçlü bir kooperatif yapısına kavuşulacak, en önemlisi sütün ilk üretim basamağından itibaren hijyenik kuralların hayata geçirilmesi (çiftçi eğitimi ile) nedeniyle tüketici sağlığı korunmuş, çiğ süt kalitesi ciddi şekilde korunmuş ve iyileşmiş olacaktır.

b.      Hedef grup(lar) : (Kooperatifimiz “ Tarım Kredi Kooperatifi” ve ortakları) + (Süt işleyicileri) + (Nihai tüketiciler)

c.      Ana faaliyetler : Çiftçinin eğitilmesi, sütün soğutulması ve toplanması.

Bu proje teklif çağrısında belirtilen temalardan süt soğutma ve toplamayı ele almaktadır..

1.1.5   Projenin Hedefleri

Ülkemizde üretilen yaklaşık 10 milyon ton çiğ sütün sadece %25’i modern sanayi kuruluşlarında hijyenik olarak süt ve süt ürünlerine dönüşmektedir. Geri kalanı ise sağlıksız koşullarda tüketiciye sunulmaktadır. Bu süt de oldukça sağlıksız koşullarda üretilip toplanmakta ve sanayi tesisine neredeyse işlenemeyecek düzeyde kötü kalite ile ulaşmaktadır. Süt sağlık koşullarına uygun sağılıp, soğutulup, fabrikaya nakledilemediği için gözle görülür bozulmayı önlemek için hidrojen peroksitten, sodyum hidroksit’e, folmaldehidden yemek sodasına kadar pek çok koruyucu olduğu zannedilen madde ile katkılanarak fabrikaya mililitresinde milyonlarca bakteri içerir şekilde gelmektedir. Katılan maddelerin çoğu asitliği nötralize ederek sütün serum ayrılmasını halk tabiri ile kesilmesini, çökmesini önlemekte ancak insan sağlığını ve son ürün kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Bunun dışında sütlerimiz antibiyotik de içermekte ve işleyici bundan yoğurt yapamayıp, peynire işlemektedir. Kötü kaliteli bir hammaddeden hiçbir surette üstün kaliteli mamul üretilemeyeceği için modern tesislerde de uluslar arası düzeyde rekabet edecek kalitede üretim mümkün olamamaktadır.

Bütün bu olumsuzluklar mevcut süt sağım ve toplama sisteminin sağlıksız koşullarda ve bilinçsizce yapılmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki; üretici sağım öncesi meme temizliği, makine temizlik ve dezenfeksiyonu, sağım sırasındaki hijyenik uygulamalar ve sağım sonrası uygulamalar konusunda eğitimli ve bilinçli ve hatta teknik donanım sahibi değildir. Sağılan süt çok iyi şartlarda elde edilmediği gibi köy merkezlerine toplayıcılar tarafından koyulmuş 3-5 tonluk soğutma tanklarına birkaç saat gecikme ile gelmekte, burada da yeterince hızlı ve titizlikle soğutulmamakta, hatta soğutucu kompresörü hiç çalıştırılmadan soğutma yapılmamakta ve süt sağımdan saatler sonra toplanmakta, asıl pazarlayıcının soğutma tesisinde, sağımdan saatlerce sonra ve mikroorganizmalar bir hayli çoğaldıktan sonra, soğutulup fabrikalara sevk edilmektedir. Bu arada yeterince sağlıklı şartlarda sağılıp, hızla soğutulmayan süte bilinçsizce görünür bozulmayı önleyici kimyasallar dahil olmaktadır. Bu da insan ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği gibi son ürün üreticisi sanayiciye de,üstün kaliteli ürün üretme olanağı dolayısıyla rekabet şansı tanımamaktadır.

tek başına yıllara göre günlük 150-300 ton arasında değişen süt üretimiyle Türkiye’nin süt üretiminin yaklaşık %7’sini gerçekleştirmektedir. Süt ve besi sığırcılığı ve gelişmiş örnek kooperatifleşme ve üretici birlikleri yapılanması ile  potansiyeli olan  bir ilimizdir. Çevre illerin üretim potansiyelleri ve etkilenmeleri de dikkate alındığında, bu önemi daha da açık görülecektir. Bu ve benzeri projelerin uygulanması çiğ süt kalitesini çok önemli ölçüde yükseltecektir. Ayrıca sütte mikroorganizma çoğalması olmayacağı için, çiğ sütte gözle görülür bozulmaya neden olan asit üretimi de olmayacak, dolayısıyla bilinçsiz insanlarca, insan sağlığı üzerinde kronik olarak, onarılması mümkün olmayan hasarlara neden olan yukarıda sayılan katkıların kullanılmasına da gerek duyulmayacaktır. Bu yolla ülkenin genel sağlık harcamalarında azalma, toplum sağlığının korunması yönünde bir iyileşme de kendiliğinden sağlanacaktır. Proje kapsamında sağım öncesi, sağım ve sağım sonrası neleri nasıl yapması gerektiği üreticiye teknik elemanlarca öğretilip, ürün kalite kontrolleriyle de bunun otokontrolu sağlanarak bu alanda ciddi bir atılım yapılacaktır. Süt fabrikaları bu prototip projenin başarılı olduğunu gördüğü taktirde bu tip yatırım ve uygulamaları teşvik ve özendirme yoluna gideceklerdir. Çünkü AB’ye girmemiz durumunda işledikleri bu hammadde kalitesiyle rekabet etmeleri asla mümkün değildir. Üretici de bu uygulamanın fark ve faydalarını yaşadıkça kavrayacak ve gerek kazanç artışı ve gerekse ürününe olan talep farkını görerek bu sistemin yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır.

Hayvancılık sektörü, ekonomik, sosyal ve teknik yönüyle diğer sektörlerden farklı özellikler taşımaktadır. Ulusal işgücü istihdamı, iç ve dış ticaret ve tarıma bağlı sanayilere temel hammadde üreten bir sektör olarak vazgeçilmez ve stratejik bir konuma sahiptir.

Son yıllarda beslenme ve insan sağlığı konusu gittikçe önemini artırmaktadır. Hayvansal protein açığından doğan yetersiz beslenme sorununun yaşandığı Ülkemizde, hayvansal ürünlere olan ilgi giderek artmaktadır.

Projemizin uygulamaya girmesiyle birlikte Türk Gıda Kodeksine uygun koşullarda üretilen çiğ inek sütünün üretici tarafından daha yüksek fiyatla satışı olanağı elde edilecektir. Ayrıca, gıda güvenliği, hijyen, kalitenin ve üretimin artırılması vb. konularında sürekli eğitimden geçirilmek suretiyle, daha bilinçli bir üretici topluluğu sağlanmış, süt ve yem satış gelirlerinin artmasıyla,  daha güçlü bir kooperatif yapısına geçilmiş olacak, böylece ortakların finansmanı da kolaylaşacaktır. Ayrıca süt toplama işinin ve yem ve benzeri girdi teminlerinin Kooperatifimizce yapılması ile ortaklarımızın alacaklarının ve borçlarının tahsili de kolaylaşacağı için iki taraflı bir kazanım söz konusu olacaktır.

1.1.6   Projenin Uygunluğu

En fazla 3 sayfa olarak şu bilgileri veriniz:

a.    Projenin, programın amaç ve önceliklerine uygunluğu : Projenin uygulanacağı yer, programın amaç ve öncelikleri göz önüne alınarak,  Tarım Kredi Kooperatifinin faaliyet alanı olarak seçilmiştir. Tarım Kredi Kooperatifi’nin faaliyet alanında 20 ton/gün gibi önemli bir süt üretim potansiyeli vardır ve bu çiğ süt ilkel yöntemlerle toplanarak, işletmeciye sevk edilmektedir. Ayrıca modern anlamda süt işleme tesislerinin bulunmaması nedeniyle, çiğ sütün büyük kısmı Ankara, İzmir, Balıkersir, Çanakkale gibi İllere yani il dışına sevk edilmektedir.  Bu durum çiğ sütün yerinde soğutulması gereğinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Çünkü süt son toplayıcıya gelip soğutulduktan sonra en az 6 saatlik bir yola gönderilmektedir. ilimiz program kapsamında süt toplama ve soğutma faaliyetini içermesi nedeniyle program öncelikleriyle de uyumludur.

Proje uygulandığı alandaki kırsal nüfus kapsamındaki üreticilerin gelir düzeylerini ve sosyal yaşam standartlarını yükselteceği için program amaçlarına uygundur. Projenin uygulanacağı faaliyet alanında çiftçiler sistemi kullanma ve süreklilik sağlamak için eğitileceklerinden teknik altyapının yanı sıra hijyen bilgi ve eğitimleri de gelişerek sağlık, temizlik bilinci yerleşecek bu hayatlarının diğer kesimlerine de zaman içinde yansıyacaktır. Böylece projenin uygulandığı yerlerde hijyen bilinci ve altyapısı iyileştirileceği için programın amaç ve kapsamıyla uyumludur.

Bu proje gıda güvenliğinin sağlanmasında en temel ve olmazsa olmaz nitelik taşıyan başlangıç noktası niteliğindedir ve bu yönüyle de programın amaç, kapsamı ve öncelikleri ile uyumludur. Sürdürülebilir tarım konseptine uygundur ve kendisi de sürdürülebilir nitelikli bir projedir.

Bu proje örnek veya tip proje olarak sektördeki diğer aktörler üzerinde uyarıcı ve teşvik edici etki yaratması öngörülen bir proje olması nedeniyle il, bölge ve ülke genelinde uygulamaları doğurma dolayısıyla bir kapasite yaratma potansiyeline sahip olması yönüyle de programın amaç, kapsam ve öncelikleri ile uyumludur.

Bu proje yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarına kantitatiften çok kalitatif katkı sağlayacak nitelikte bir proje olması nedeniyle de program amaç ve önceliklerine uygundur. Çünkü hem sanayiciye uygun kalitede girdi üretimini teminat altına almayı, hem kırsal kadını üretimin bir parçası olarak yerinde ve işin başında eğitmeyi hedeflemekte, hem de gıda güvenliğini zincirin ilk halkasından başlatmaktadır.

Bu proje ayrıca uluslar arası kaynakların özellikle AB kırsal kalkınma fonlarının ülke çapında etkin bir şekilde kullanımı açısından da kapasite yaratacak niteliktedir ve bu yönüyle de program amaç, kapsam ve önceliklerine uygundur. Ayrıca proje yerel örgütlenmeyi geliştirici niteliktedir. Ahırda sağım ve bakım işlerini kadınlar yürüttüğü için projenin eğitim ayağından çoğunlukla kadınlar faydalanacak ve kırsal kadın eğitimine katkı sağlanacaktır. Proje çıktıları tarıma dayalı KOBİ’lerin gelişmesini tetikleyebilir. Bu şekilde kaliteli sütten üstün kaliteli ürün üretimine yatırımcı veya bizzat Tarım Kredi Kooperatifleri yönelebilir. Bu yönleriyle de proje programın amaç, kapsam ve önceliklerine uygundur.

b.         Yörenin görülen ihtiyaç tespiti : Yapılan süt üretim miktarı tespit çalışmalarından Kooperatifimiz ( Tarım Kredi Kooperatifi) faaliyet alanında günlük ortalama 20 ton süt üretim potansiyeli bulunduğu anlaşılmaktadır (Ek 1). Bu üretilen sütün nasıl ve kimler tarafından toplandığı (Ek 2) saptanmıştır. Üretilen sütün ya hiç soğutulmadan köy kooperatifleri veya küçük toplayıcılar aracılığı ile toplanarak büyük pazarlamacı toplayıcıya veya doğrudan küçük kapasiteli işleyicilere pazarlandığı veya yüksek kapasiteli işleyici firma veya bunlara pazarlama yapan büyük toplayıcıların köylere koydukları 3-5 tonluk soğutucularda topladıkları soğuk sütü uzak illere gönderdikleri bu şartlarda da sütlerin gerektiği gibi soğutulmaması ve hijyen kurallarına uygun sağılmaması nedeniyle Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt tebliğinde belirtilen mikrobiyolojik ve diğer kalite özelliklerini taşımasının mümkün olmadığı ve bu sütlerin sağım öncesi, sağımda ve sağım sonrası hijyen kurallarına uygun üretilip, soğutulup, nakledilmesi ihtiyacının olduğu görülmüş ve bu ihtiyacın sadece yöremizdeki toplam üretimin %5’inda giderilmesini amaçlayan bir pilot yatırım projesi bu program hiç gündemde yokken düşünülmüş ve ön çalışmaları  Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Bu amaçla, günlük 20 litre ve üzerinde süt üreten Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının envanteri çıkarılmış ve bu kapsamda 40 üretici ile sözleşmeli süt üretimi yapılarak soğutma ve toplama faaliyetinin başlangıç kapasitesi olarak seçilmesi sürdürülebilirlik ve işletme kolaylığı faktörleri de göz önüne alınarak uygun bulunmuştur. Yapılan ön görüşmeler neticesinde 40  ortaktan günlük 8-10 ton süt soğutma ve toplama kapasiteli olarak proje  hazırlanmıştır. Yörenin ihtiyacı il bazında dikkate alınırsa proje kapsamına alınanın 80-90 katı kadardır. Kooperatifimizce ( Tarım Kredi Kooperatifi) çiğ sütün temininde bir sorunla karşılaşılmayacağı öngörülmektedir. Çünkü proje kapsamında çalışmayı taahhüt eden üretici/işletme sayısının ve bu işletmelerdeki sağmal inek kapasitesinin yüksekliği ve üreticilerin ilgisi projenin sürekliliğini garanti altına almaktadır.

Yörenin görülen bu ihtiyacı dışında, proje gerekliliği açısından şu konular da değerlendirilebilir;

*Ülke genelindeki mevcut duruma tüketici yönünden bakıldığında: Dengeli beslenme alışkanlığının olmayışı ve yetersiz alım gücüne bağlı olarak sağlıklı bir gelişim için gerekli olan süt ve ürünleri miktarının çok altındaki kişi başı süt ve ürünleri tüketimi,  kalitesi düşük sağlığı tehdit eden süt ürünlerinin varlığı, gıda güvenliği ve güvenirliğinin temini zorunluluğu,

*Süt İşleme tesisleri yönünden bakıldığında: Düşük bakteri sayısına sahip süt elde edilememesi, su katılmış ve/veya yağı alınmış, tağşiş edilmiş sütün İşletmeye hammadde olarak gelmesi ve bunu ucuza  alan işleyicilerin, diğerleri ile haksız rekabetinin önlenmesi gereği,

*Üretici açısından bakıldığında: Personel, ahır ve sağım hijyeni konusunda bilgi birikimine sahip olunmaması ve eğitim yetersizliği, ekonomik imkansızlıklar sebebiyle bakteri sayısını kontrol altına alacak sağım ve soğutma sistemlerinin temin edilememesi, konu ile ilgili olarak gerek kurum ve kuruluşların gerekse üreticilerin organize olamaması hususları, sektörde karşılaşılan en öncelikli sorunların başında yer almakta olup, ivedilikle çözüm bulunmasının gerekliliği, projemizin gerekçelerine temel teşkil eden unsurlar arasında sayılabilir.

c.      Proje sonuçlarından dolaylı ve doğrudan faydalanması beklenen tarafların yaklaşık sayısını da içerecek hedef grupların tanımı: Tarım Kredi Kooperatifi faaliyet alanında uygulanacak olan projenin hedef gurupları: Tarım Kredi Kooperatifi ve ortaklarından seçilmiş istekli 40  kişi, Süt İşleyicileri ve Nihai Tüketicilerden oluşmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifi: kooperatif ve ortakları adına proje hazırlama, hazırlatma, soğutucu makine ve jeneratör temini, bakım-onarım ve servis hizmetleri organizasyonu, sözleşme kapsamında (Ek 3) sözleşmeli süt üretimi yapacak ortaklara jeneratör ve soğutucuların kullandırılması işlemleri, ortakların eğitimi, proje hibe kapsamı dışındaki maliyetlerin finansmanı, kaliteli ve ucuz yem ve benzeri girdi temini, soğutmalı veya izolasyonlu süt toplama tankeri temini, projeyi yatırım ve işletme döneminde yürütme ve yönetme, süt toplama ve pazarlama faaliyetlerini üstlenecektir. Gerekli durumlarda diğer Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bölge birliği ile ortaklıklar kurarak projeyi yürütme ve sürdürülebilir kılmakla mükellef olacaktır.

* Tarım Kredi Kooperatifi Ortakları: Süt sığırcılığı ile uğraşan 10 baş ve üzeri hayvan sayısı içeren işletmeye sahip 39 Kooperatif ortağı proje kapsamında yer almakta olup, bunların aileleri de dikkate alındığında bu sayı 200 kişiye ulaşmaktadır. Bu ortaklar ekli sözleşme kapsamında eğitim aldıktan sonra sözleşme şartlarına uygun kalitede sütü üretmek ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne satmakla mükelleftir. Bu girişim, yörede yaşayan ve aynı iş ile iştigal eden diğer üreticilere örnek teşkil ederek hem büyük ölçekli işletmeciliğe geçiş için hayvan sayısının artırılmasını teşvik edecek, hem de soğuk zincirin oluşturulması sayesinde elde edilen geliri artıracaktır. Kooperatif ortaklarının bu etki sonucu tamamının bu sisteme entegre olacağı ve kısa sürede ildeki toplam süt üretiminin önemli bir kısmının Tarım Kredi Kooperatifi tarafından soğutularak toplanacağı öngörülmektedir.

Süt İşleyicileri: Tarım Kredi Kooperatifi tarafından soğutularak toplanan sütü satın alan veya alacak olan firmalar olup, şu an itibariyle önemli süt alıcı işleyiciler arasındadır. Bunların dışında bunlar veya benzeri işleyicilere veya küçük kapasiteli mandıralara satış yapan veya doğrudan kendisi işleyen küçük ve orta ölçekli işleyici ve toplayıcılar da vardır ve bunların sayısı toplamda 15 civarındadır. Ülkemizde üretilen çiğ sütün sadece %25’i modern sanayi kuruluşlarında hijyenik olarak süt ve süt ürünlerine dönüşmektedir. Geri kalan ise sağlıksız koşullarda tüketiciye sunulmaktadır.ilinin yüksek hayvancılık potansiyeline bağlı olarak süt üretiminin merkezi konumunda olmasına rağmen, sütü işleyen büyük modern işletmelerin bulunmayışı, geçmişte var olan SEK fabrikasının kapanması, sağlıksız küçük işletmelerin kapasitesinin yetersizliği sonucu elde edilen süt, tankerler ile il dışındaki işletmelere gönderilmektedir. Bu durum, İlimiz açısından üründen mamule geçiş aşamasında gerek istihdam, gerekse katma değer kaybına sebep olmaktadır. Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte bu gelişim, kaliteye önem veren modern işletmecilik anlayışının yerleşmesine ve bu işletmelerin sayılarının artmasına sebep olacaktır. Sektörün kaliteli ham madde ihtiyacı karşılanarak, bu sayede üretici firmalar Türk Gıda Kodeksindeki standartlara uygun mamul üretimi gerçekleştirebilecektir. Standartlara uygun olarak üretilen süt ürünlerinin dayanımlarının artması, perakende satış noktasındaki raf ömrünün uzun olması ve iadelerin azalması sonucunu doğuracaktır. Bu da fiyatlara tüketicinin lehine yansıyacaktır. En önemlisi Türk Gıda Sektörünce üretilen kaliteli süt ürünleri uluslar arası pazarda rekabet şansı bulacaktır.

*Nihai Tüketiciler Tarım Kredi Kooperatifi tarafından soğutularak toplanan süt ve ürünlerini tüketecek kişilerdir. Günlük 40 ton süt toplanıldığı varsayımından hesapla yıllık 350 gün çalışılsa 14 000 ton süt ve bundan üretilecek ürünü tüketmesi beklenen 560 000 kişi (kişi başına 25 kg/yıl bazında) bu projeden doğrudan etkilenecek demektir. Bu hesap çok basit ve doğrusal bir yaklaşımla yapılmıştır. Bu sütü kapalı bir bölgenin veya sadece bir bölgenin insanının yıl boyu tükettiği varsayılmıştır. Oysa yukarıda defalarca belirtildiği gibi bu sütler hemen hemen Türkiye’nin her tarafında tüketilen markaların imalinde kullanılacak şekilde çok çeşitli bölgelere sevk edilmektedir. Özetle bu sayı çok iyimserdir. Gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından projenin etkileyeceği kesim oldukça geniştir. Çarpan  etki yaratması ve bu alandaki bir sorunun çözümüne ışık tutması beklenmektedir. Hayvansal protein açığından doğan yetersiz beslenme sorununun yaşandığı Ülkemizde hayvansal ürünlere olan ilgi giderek artmakta, sağlıklı beslenme konusu günden güne önemini artırmaktadır. Hijyenik olmayan ham maddeden üretilen ve perakende sektör olan marketler vasıtasıyla nihai tüketiciye sunulan süt ve süt ürünlerinin toplum sağlığına verdiği zarar herkesçe malumdur. Hal böyle olunca, toplumun yapı taşı olan bireylerin ürün bazında seçici ve eğitimli olmaları dışında başka bir seçenekleri bulunmamaktadır. Esas sorunun kaynakta çözülmesi prensibinden hareketle uygulanacak projemizin kabulü halinde, standartlara uygun kaliteli süt ve süt ürünleri, tüketicinin beğenisine sunulmuş olacaktır. Tüketici, üretim aşamasından mamulün nihai satışına kadarki süreçte gıda güvenliği açısından endişe duymayacak, buna bağlı olarak kişi başına düşen süt tüketiminde artış meydana gelecek, Ülkemizin sorunu olan yetersiz ve dengesiz beslenmenin önlenmesi açısından çok önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır.

Hedef Gruplar:  projenin sonuçlarından doğrudan yararlanacak esas hedef gurupları: Tarım Kredi Kooperatifi ve ortaklarından seçilmiş istekli 40 kişi ile  Süt İşleyicileridir.

a.      Hedef grupların seçilmelerinin sebepleri:

Tarım Kredi Kooperatifi’nin seçilme gerekçesi yukarıda c bendi kapsamında yapılan görev tanımı içerisinde verilen işleri üreticinin tek tek yapmasının kolay olmamasıdır. Anılan faaliyet alanı içindeki bütün bu işleri yaparak kooperatif yapısını güçlendirmek, süt soğutma ve toplama işiyle entegre ederek ortağa hem kaliteli hem ucuz girdi sağlayıp, hem alacak tahsilini kolaylaştırmak hem de sistemi sürdürülebilir  kılacak bir kar etmek amaçlanmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarından seçilmiş istekli 40 kişi: bu kişiler sağmal inek sayıları, mali durumları, kooperatif ile olan sadakat ve ödeme ilişkileri, gönüllü olmalarına göre seçilmiştir. Çünkü bu işte gönüllü ve katılımcı olmak işin sürdürülebilir olması açısından çok önemlidir. Ayrıca mali yönden kooperatifin finanse edeceği yatırımın geriye dönüşü için diğer kriterler  de hayati önemdedir. Yatırımın yapılabilir, verimli, karlı ve ekonomik olması bakımından da süt üretim kapasitesi veya sağmal inek sayısı kriter olarak seçimde değerlendirilmiştir.

Süt İşleyiciler: süt işleyicilerin hedef gruplar içinde seçilme gerekçeleri arasında yapılan ikili görüşmeler sırasındaki olumlu ve istekli tavırları ile  mandıra veya toplayıcılara göre yüksek kapasitelere sahip olmaları ve son kullanıcı olmaları daha etkili olmuştur.

b.      Projenin ve faaliyetlerin hedef gruplara uygunluğu: projenin ve faaliyetlerinin hedef grupların faaliyetleri arasında çelişen veya rekabet oluşturacak bir durum yoktur. Sinerji yaratacak pek çok uygunluk yukarıdaki sayılanlardan çıkarılabilir.

1.1.7   Faaliyetlerin Detaylı Tanımlamaları

En fazla 3 sayfa olarak sonuçlara ulaşılması için yapılacak her bir faaliyetin başlık ve detaylı tanımını içermeli; bu bağlamda faaliyetlerin detaylı tanımları, eylem planı ile karıştırılmamalıdır (Bkz. 1.1.9).

Katılımcı ortakların eğitimi: ahırda bizzat teknik elemanlarca sağım öncesi, sağım sırasında ve sağımdan sonra üreticinin neleri nasıl yapacağı uzmanlarca hazırlanacak eğitim programı kapsamında yapılacak, soğutma işleminin önemi ve nasıl yapılacağı üreticiye öğretilecek. Sağım makinesi, hayvanın memesi, soğutucu sistem temizlik ve dezenfeksiyonu ile bunların rutin bakımlarının nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak tek tek her üreticiye yerinde öğretilecek. Genel gıda hijyeni, sağlıklı hayvandan süt sağmanın önemi, sağlıklı şartlarda ve sağlıklı ekipmanla sağım yapmanın önemi, sağlıklı personel ile üretimin önemi, gıda zehirlenmeleri ve gıda toksikolojisi konularında bilgilendirilecektir. Bu işlerin sonunda üreticinin sütü temiz ve hijyenik olarak memeden alması amaçlanmaktadır.

Soğutucu ve jeneratör temini: elektrik kesintilerine karşı enerji sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak her katılımcı ortağa bir jeneratör ve sağılan sütü hızla soğutup, soğukta muhafaza edecek bir soğutucu kooperatif desteği ve proje kapsamında temin edilerek katılımcı ortağa sağlıklı üretim için sözleşme kapsamında kullandırılacaktır. Satın alma işlemleri, idari ve teknik şartname hazırlama, kullanma talimatlarının hazırlanması gibi işler Kooperatif veya yetkili Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Sütün soğutulması: hijyenik koşullarda sağılan sütün derhal ve en hızlı şekilde soğutulması için sütü soğutacak uygun kapasiteli soğutma sistemlerinin Kooperatif desteği ve proje kapsamından finanse edilerek temin edilen sisteme aktarılarak soğutulması sağlanacaktır. 37°C de sağılan süt hızla soğutulmadığı taktirde, süte sağım sırasında ve sonrasında ahır, makine, hayvan, ve insandan bulaşmış olan mikroorganizmalar için oldukça uygun bir ortam oluşturur ve bunların hızla çoğalmaları ve pek çoğunun ürettiği asit, toksin ve diğer metabolitler sütün bozulmasına ve insan gıdası olarak tüketilemeyecek duruma gelmesine neden olur. Bu nedenle süt sağımdan sonra hızla soğutulmalıdır. Soğukta özellikle 4°C ve altında mikroorganizmalar çok yavaş çoğalırlar ve metabolit üretmezler. Bu nedenle çiğ sütler işlemeye kadar bu sıcaklıkta tutulmalı ve nakledilmelidir. Proje kapsamında her ahır bir işletme kabul edilecek ve her katılımcı üreticiye bir jeneratör ve bir soğutucu sağlanacak süt sağılır sağılmaz işletmedeki soğutucuda 4°C’ye soğutulacaktır. Jeneratör elektrik kesintilerine karşı sistemin sürekliliği için yedek enerji sağlayıcı olarak düşünülmüştür.

Soğutulan sütlerin işletmelerden toplanması: işletmede sözleşme  çerçevesinde üretim yapan ortağın sütü  Tarım Kredi Kooperatifi’nin de ortak olduğu tanker vasıtasıyla, toplamada görevli teknik elemanca sütün sözleşmedeki şartlara uygunluğunun teyidinden sonra vakumlu pompa ve sayaç aracılığı ile ölçülerek alınacak ve toplama defteri ile ortağa ait süt kartına miktarı kaydedilecektir.

Toplanan sütlerin pazarlanması: ikili görüşmeler yapılarak prensip anlaşmasına varılan süt işleme fabrikalarından en yüksek fiyat veren ve süreklilik garantisi veren firmalara piyasa ödeme koşullarına uygun olarak satış yapılacaktır.

1.1.8   Metodoloji

a.      Uygulama metotları ve gerekçeleri: eğitim de doğrudan yüz yüze ve yerinde uygulamalı yöntem seçilmiştir. Gerekçesi ise en etkin ve hedef kitleye en uygun yöntem olmasıdır. Ürün kalitesinin muhafazasında hızlı soğutma metodu seçilmiştir. En yaygın ve bu sahada uygulanan en uygun yöntemdir. Ancak ülkemizdeki işletme büyüklüklerinin çok küçük olmasının doğal sonucu olarak mecburen çok sayıda ve küçük soğutucular uygulama pratiği açısından bir zorunluluk olarak değerlendirilmiştir. Diğer toplu soğutma ve daha büyük kapasiteli soğutucu çalışmaları Erzurum ilinin pek çok köyünde uygulanmaya çalışılmış ancak çok olumlu sonuç vermemiştir. Kalite ölçümlerinde mikroorganizma sayısı, yağ içeriği, kurumadde, yağsız kurumadde gibi parametrelerin ve uluslar arası kabul görmüş yöntemlerle ve pratik olarak hızlı sonuç alınabilen cihazlarla yapılmasına karar verilmiştir. Bu kontroller eğitimle varılmaya çalışılan olumlu sonucun teyidi ve sürekliliği için gerekli görülmüştür. Toplanan sütlerin ölçüm nakil ve kayıt işlemlerinde de çağdaş yöntem ve teknolojilerin seçilmesine ve kullanılmasına dikkat edilmiştir. Metodoloji ile ilgili diğer hususlar aşağıda detaylı şekilde verilmiştir.

Ülkemizde süt oldukça sağlıksız koşullarda üretilip toplanmakta ve sanayi tesisine neredeyse işlenemeyecek düzeyde kötü kalite ile ulaşmaktadır. Proje kapsamında sağım öncesi, sağım ve sağım sonrası neleri nasıl yapması gerektiği üreticiye teknik elemanlarca yerinde öğretilip, ürün kalite kontrolleriyle de bunun otokontrolu sağlanarak bu alanda ciddi bir atılım yapılacaktır. Eğitim programları kapsamında; Genel gıda hijyeni, sağlıklı hayvandan süt sağmanın önemi, sağlıklı şartlarda ve sağlıklı ekipmanla sağım yapmanın önemi, sağlıklı personel ile üretimin önemi, gıda zehirlenmeleri ve gıda toksikolojisi konularında bilgilendirilecektir. Üretici ahırda bizzat teknik elemanlarca sağım öncesi, sağım sırasında ve sağımdan sonra üreticinin neleri nasıl yapacağı, uzmanlarca hazırlanacak eğitim programı kapsamında yapılacak, soğutma işleminin önemi ve nasıl yapılacağı üreticiye öğretilecek. Sağım makinesi, hayvanın memesi, soğutucu sistem temizlik ve dezenfeksiyonu ile bunların rutin bakımlarının nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak tek tek her üreticiye yerinde öğretilecek. Böylece sağlıklı ve bozulma riski taşımayan süt üretiminin insana dayalı eğitim altyapısı oluşturulmuş olacak ve bilinçsiz insanlarca, insan sağlığı üzerinde kronik olarak, onarılması mümkün olmayan hasarlara neden olan daha önce sayılan kimyasal katkıların kullanılmasına da gerek duyulmayacaktır. Bu şekilde sütler hem Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt Tebliğinde belirtilen asgari kalite özelliklerine sahip olacak, hem üretici bilinci gelişecek hem de tüketici sağlık yönünden ve ekonomik açıdan korunmuş olacaktır. Eğitim işleri tamamen  Tarım Kredi Kooperatifi ve Erzurum bölge müdürlüğünün destek ve sponsorluğunda yapılacaktır.

Kalitesiz bir hammaddeden hiçbir surette üstün kaliteli mamul üretilemeyeceği için modern tesislerde de uluslar arası düzeyde rekabet edecek kalitede üretim mümkün olamamaktadır. Çünkü, Üretici sağım öncesi meme temizliği, makine temizlik ve dezenfeksiyonu, sağım sırasındaki hijyenik uygulamalar ve sağım sonrası uygulamalar konusunda eğitimli ve bilinçli olmadığı gibi kaliteli ve hijyenik üretim için teknik donanım sahibi de değildir. Bu da insan ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği gibi son ürün üreticisi sanayiciye de üstün kaliteli ürün üretme olanağı dolayısıyla rekabet şansı tanımamaktadır. Bu sorunun çözümü için üreticinin eğitiminden sonra hijyenik ve kaliteli üretim için gerekli teknik donanımı da edinmesi gerekmektedir. Bu proje kapsamında zincirin eksik halkası olan soğutucu ve jeneratör üreticiye  Tarım Kredi Kooperatifi tarafından ve proje desteğinden sağlanması hedeflenmektedir. Bu teknik donanımı kullanarak sözleşmeli üretim yapacak ortaklar sütlerini soğutmak ve kooperatifin ortak bulunduğu toplama sistemine, sözleşme şartlarına uygun olarak teslim etmekle mükelleftir. 37°C de sağılan süt hızla soğutulmadığı taktirde süte sağım makinesi, ahır, hayvan, ve insandan bulaşmış olan mikroorganizmalar için oldukça uygun bir ortam oluşturur ve bunların hızla çoğalmaları ve pek çoğunun ürettiği asit, toksin ve diğer metabolitler sütün bozulmasına ve insan gıdası olarak tüketilemeyecek duruma gelmesine neden olur. Bu nedenle süt sağımdan sonra hızla soğutulmalıdır. Soğukta özellikle 4°C ve altında mikroorganizmalar çok yavaş çoğalırlar ve metabolit üretmezler. Bu nedenle çiğ sütler işlemeye kadar bu sıcaklıkta tutulmalı ve nakledilmelidir. Proje kapsamında her katılımcı üreticiye bir jeneratör ve bir soğutucu sağlanacak süt sağılır sağılmaz işletmedeki soğutucuda 4°C’ye soğutulacaktır. Jeneratör elektrik kesintilerine karşı sistemin sürekliliği için yedek enerji sağlayıcı olarak kullanılacaktır.

Süt sığırcılığı ve gelişmiş örnek kooperatifleşme ve üretici birlikleri yapılanması ile  örnek bir ilimizdir. Sürt sığırcılığı açısından da lokomotif durumundadır. Çevre illerin üretim potansiyelleri ve etkilenmeleri de dikkate alındığında,  bu önemi daha da açık görülecektir. Bu ve benzeri projelerin uygulanması çiğ süt kalitesini çok önemli ölçüde yükseltecektir. Bu yolla ülkenin genel sağlık harcamalarında azalma, toplum sağlığının korunması yönünde bir iyileşme de kendiliğinden sağlanacaktır. Süt fabrikaları bu prototip projenin başarılı olduğunu gördüğü taktirde bu tip yatırım ve uygulamaları teşvik ve özendirme yoluna gideceklerdir. Çünkü AB’ye girmemiz durumunda işledikleri bu hammadde kalitesiyle rekabet etmeleri asla mümkün değildir. Üretici de bu uygulamanın fark ve faydalarını yaşadıkça kavrayacak ve gerek kazanç artışı ve gerekse ürününe olan talep farkını görerek bu sistemin yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır.

Projemizin uygulamaya girmesiyle birlikte Türk Gıda Kodeksine uygun koşullarda üretilen çiğ inek sütünün üretici tarafından daha yüksek fiyatla satışı olanağı elde edilecektir. Ayrıca, gıda güvenliği, hijyen, kalitenin ve üretimin artırılması vb. konularında sürekli eğitimden geçirilmek suretiyle, daha bilinçli bir üretici topluluğu sağlanmış, süt ve yem satış gelirlerinin artmasıyla,  daha güçlü bir kooperatif yapısına geçilmiş olacak, böylece ortakların finansmanı da kolaylaşacaktır. Ayrıca süt toplama işinin ve yem ve benzeri girdi teminlerinin Kooperatifimizce yapılması ile ortaklarımızın alacaklarının ve borçlarının tahsili de kolaylaşacağı için iki taraflı bir kazanım söz konusu olacaktır.

Projenin sağlıklı olarak yürütülmesi için eğitim çalışmaları ve kalite kontrol için teknik danışman hizmeti verecek bir öğretim üyesi uzmandan yararlanılacak ve bunun finansmanı kooperatif ve Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

1.1.9   Süre ve Eylem Planı

Projenin süresi 12 ay (1 yıl) olacaktır.

1. Yıl
Faaliyetler Uygulayan Kurum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Katılımcı ortakların eğitimi için programların hazırlanması xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Katılımcı ortakların eğitimi xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Soğutucu ve jeneratör temini için idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Soğutucu ve jeneratör temini, katılımcı ortaklara tahsisi ve yerine montajı xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Sütün soğutulması xx xx xx xx Katılımcı ortaklar, sözleşmeli üreticiler
Soğutulan sütlerin işletmelerden toplanması xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Toplanan sütlerin pazarlanması Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
2. Yıl
Faaliyetler Uygulayan Kurum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Katılımcı ortakların eğitimi xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Sütün soğutulması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Katılımcı ortaklar, sözleşmeli üreticiler
Soğutulan sütlerin işletmelerden toplanması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Toplanan sütlerin pazarlanması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
3. Yıl
Faaliyetler Uygulayan Kurum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sütün soğutulması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Katılımcı ortaklar, sözleşmeli üreticiler
Soğutulan sütlerin işletmelerden toplanması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Toplanan sütlerin pazarlanması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
4. Yıl
Faaliyetler Uygulayan Kurum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sütün soğutulması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Katılımcı ortaklar, sözleşmeli üreticiler
Soğutulan sütlerin işletmelerden toplanması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Toplanan sütlerin pazarlanması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
5. Yıl
Faaliyetler Uygulayan Kurum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sütün soğutulması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Katılımcı ortaklar, sözleşmeli üreticiler
Soğutulan sütlerin işletmelerden toplanması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi
Toplanan sütlerin pazarlanması xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Teknik danışman yardımıyla  Tarım Kredi Kooperatifi

1.2   Beklenen Sonuçlar

1.2.1   Hedef Grupların Üzerinde Beklenen Etki

En fazla 1 sayfa olarak projenin;

a.      hedef grupların mevcut durumunu ve

b.      uygulama ile hedef grupların ve varsa ortakların teknik ve yönetim kapasitelerini nasıl iyileştireceğini belirtiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi: ortaklarının kredi, tarımsal alet ve makine, ilaç, gübre, yem gibi ihtiyaçlarının temininde düşük kar oranlarıyla destek sağlamaktadır. Ancak süt toplama faaliyetine girmediği için ortaklarının çoğu süt toplayıcıların entegrasyon ve kar maksimizasyonu çalışmalarının bir sonucu olarak yem ve diğer hayvancılık girdilerini karşılayamamaktadır. Çünkü sütü toplayan bu girdileri süt parasından mahsup etmek suretiyle hem de daha yüksek fiyatlardan satmaktadır. Anılan kooperatif bu proje ile süt toplama, soğutma ve pazarlama faaliyetine girerek kendisinin de iştiraki olan ucuz ve kaliteli yemi ortağına daha ucuza pazarlama imkanı bulacaktır. Süt kalitesinin artmasından doğacak karı doğrudan ortağına aktararak yem satışlarını arttırarak hem pazarını genişleterek daha çok kazanmayı hem de ortağına daha ucuz ve kaliteli girdi sağlayarak kazandırmayı hedeflemektedir. Bu proje anılan kooperatif ile ortağını daha entegre bir hale getirecek ve her iki kesim için de pek çok kolaylık ve faydalar sağlayacaktır.

Tarım Kredi Kooperatifi katılımcı ortakları: kooperatif ortakları süt üretim faaliyetini zaten yapmaktadırlar ve süt toplayıcılar istedikleri fiyattan, istedikleri şartlarda sütü alabilmekte ve üreticinin hiçbir şekilde kendisini koruması ve fiyat oluşumu üzerinde etkili olması söz konusu olmamaktadır. Zira kalite kötü ve piyasada toplayıcıların paylaştığı ciddi bir pasta ve toplumun ödemek zorunda kaldığı ciddi bir sağlık faturası vardır. Toplayıcı istediği gibi sütü almakta, yemi satmakta ve fiyatı belirlemektedir. Üretici bir çıkış arayışı içindedir. Zira süt kalitesinin kötülüğünün bilincindedir ve bunu toplayıcı tekelinin istismar ettiğinin de bilincindedir. Kaliteli ve kısmen bozulmadan dayanabilir süt ürettiği zaman elinin güçleneceğinin, sütünün daha çok para edeceğinin de bilincindedir, ancak bu altyapıyı oluşturacak güce tek başına sahip değildir. Bu nedenle bu proje kapsamında üretim yapmaya çok yoğun bir ilgi olmuş ve katılımcılar seçilerek belirlenmiştir. Bu proje üreticinin teknik kapasitesini ve eğitim düzeyi ile bilincini astronomik denebilecek düzeyde değiştirecektir.

Süt işleyiciler (sanayici): durumları önceki kısımlarda açıklanmıştır. Özetle kaliteli hammadde en önemli sıkıntıları arasında hala ilk sırayı korumaktadır. Bu proje bu sorunu çözmeyecek ancak çözümü için doğru bir yolu işaret edecektir.

Tüketici: tüketici sağlığı, gıda güvenliği, gıda hijyeni konularında da özetle en tehlikeli veya riskli ürünler arasında süt ve ürünleri yerini korumaktadır. Bu yapının düzeltilmesi ve topluma sağlıklı temiz ürünlerin sunulması ve sağlığının korunmasında bu proje yine bir doğru istikameti işaret etmektedir. Kesin çözüm değil ama çözüme giden yolda çok önemli bir adımdır. Daha önceki bölümlerde ne kadar insanı nasıl etkileyebileceği anlatılmıştır.

1.2.2   Çarpan Etkileri

En fazla 1 sayfa olarak proje bitiminde sonuçlarının yansıması ve de genişleme ihtimalleri var mı? Açıklayınız.

Bu proje en çok çarpan etkileri ve yansımaları yönüyle önemsenmelidir. Çünkü daha önceki bölümlerde de işaret edildiği üzere bu projenin yansıma ve yaygınlaşma yeteneği çok yüksek ve önemlidir. Gerek süt sanayicisi, gerekse süt toplayıcılar, en önemlisi de üreticiler bu yolla nelerin yoluna girebileceğini gördüğü anda bu konuda kafa yoracak ve yatırım yapacaklardır. Zira daha önce daha büyük kapasiteli köy merkezi soğutma sistemlerini denediler uygulama zorluğu nedeniyle istenen ve beklenen sonuç alınamadı. Bu sistemden istenen ve beklenen kalitede ürün alımını engelleyecek hiçbir boşluk bırakılmamaktadır. Önceki yüksek kapasiteli ve merkezi sistem kuran sanayici, işlemin en önemli ayağı olan üretimde görev alan bireyleri (kırsal kadınları) eğitme gereğini, merkezi sisteme toplamanın uygulama zorluklarını (hiç kimse ahırından yüzlerce hatta binlerce metre mesafedeki soğutucuya sütünü götürmedi, bu pratik de değildi.) hesaba katmamıştı. Ayrıca üretici de bu işe bugünkü kadar hazır ve istekli değildi. İstek üreticiden değil sanayiciden geliyordu. Bu projenin en önemli farklarından biri üreticinin talep ediyor olmasıdır. Üretici bu tip üretime, eğitime ihtiyacı olduğunu, bunu öneminin farkında olduğunu ve denemek istediğini bu proje ile beyan ediyor. Bu nedenle bu projenin uygulama yönünden sıkıntısı yok. Zira uygulayacak olan bunu talep ediyor. Bu uygulamalar sosyal ve kültürel olarak da taraflara çok şeyler kazandıracaktır. Toplumun her kesimini bir biçimde etkilemesi nedeniyle, yaygınlaşma eğilimi ve yaygın etkisi çok yüksek bir projedir.

1.2.3   Sürdürülebilirlik

En fazla 1 sayfa olarak aşağıdaki üç başlık doğrultusunda kısa ve uzun vadeli etkilerini açıklayınız.

a.      Mali sürdürülebilirlik (Faaliyetler hibe sona erdikten sonra nasıl finanse edilecektir?) Proje bir defa başlatılıp hayata geçirildikten sonra kooperatif tarafından cihazların ekonomik ömrü sona erinceye kadar hiçbir mali sorun yaşanmadan yürütülecek, bakım ve onarımları kooperatif tarafından yaptırılacak, uygun şekilde amortismanları düşülecek, bu süre sonunda başka bir model ve çözüm üretilmemiş ve bu sistem geçerliliğini koruyor olursa daha ekonomik soğutma yapan sistemlerle soğutucu kompresör, akışkan ve kondensör değişimi kooperatifçe yapılarak sürdürülebilirliği güvence altına alınacaktır.

b.      Kurumsal sürdürülebilirlik (Şu anki projenin bitiminden sonra, faaliyetlerin devamlılığını sağlayan yapılar yerlerinde olacaklar mı? Proje sonuçlarının yerel sahipliği olacak mı?)

Tarım Kredi Kooperatifi projenin kurumsal sürdürülebilirliğinin güvencesi durumundadır. Bu kooperatif mali ve kurumsal olarak varlığını korudukça bu konuda sorun olmayacak, kooperatifin iflası yada kapatılması durumunda Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge birliği veya üst birlik olarak Merkez birliği bu projenin kurumsal sürdürülebilirliğinin güvencesidir. Ekipmanın ticari faaliyetler sürdükçe yerel sahipliği Tarım Kredi Kooperatifine aittir. Proje ekine takılan sözleşmeden de görüleceği üzere 5 yıllık projenin bitiminden sonra da süt soğutma, toplama ve pazarlama faaliyetinin süreceği belirtilmektedir.

c.      Politika düzeyinde sürdürülebilirlik (varsa) (Projenin nasıl bir yapısal etkisi olacaktır? –Örneğin: yasalarda, mevzuatta, metotlarda gelişme sağlayacak mı?)

Projenin uygulanması ile Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt Tebliği hükümlerinin uygulanması mümkün olacak aksi halde bu hükümler sadece tebliğde yazılı olarak kalacaktır. Bu uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik potansiyel teşvik ve destek sistemlerine örnek model teşkil edebilir.

1.3   Projenin Bütçesi

Ek A1 Proje Bütçesi Tablosunu, projenin toplam süresi için doldurunuz. Daha detaylı bilgi için Uygulama Rehberi’ne bakınız (Bölüm 6- KBKYP Tarafından Karşılanacak Proje Giderleri). Ayrıca gerekçe sayfasını (Ek A2) da ekleyiniz.

1.4   Finansman Kaynakları

Finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için Ek A3’ü Kaynaklar Tablosunu doldurunuz.

Not: Bu bilgi Ek A’ya uyumlu olarak verilmelidir.

2   Başvuru Sahibi

2.1  Kimlik

Adı/Soyadı/Ünvanı
Kısa Adı

(kullanılabilen durumlarda)

Tarım Kredi Kooperatifi
Hukuki Statüsü 1581 Sayılı Kanun ve ek değişikliklerine göre sınırlı sorumlu  diğer ortaklı ve diğer sermayeli bir kooperatif kuruluşu olup, tescil ve ilana tabi değildir
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No’su
Resmi Adresi
Posta Adresi
İrtibata Geçilecek Kişi
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-Mail Adresi
Internet Adresi

2.2                   Başvuru Sahibi Hakkında Genel Bilgi (en fazla 1 sayfa)

Tarım Kredi Kooperatifi 1950 yılında kurulmuş olup hizmet binası ve depoları ile il merkezinde bulunmaktadır. Hali hazırda İli merkez ve merkeze bağlı      köyde tarım ve hayvancılıkla iştigal eden     ortağa aşağıda belirtilen faaliyet konularında hizmet vermektedir.

2.2.1 Kurumunuz ne zaman kuruldu ve faaliyetlere ne zaman başladınız?

Tarım Kredi Kooperatifi 1950 yılında kurulmuş olup aynı yıl faaliyetlerine başlamıştır.

2.2.2 Şu anki ana faaliyetleriniz nelerdir?

Kooperatifimiz üst kuruluşlarca (Merkez ve Bölge Birliği) tesbit edilecek genel uygulama esaslarına göre; Ortaklarının kısa orta ve uzun vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, mahsüllerini değerlendirmek, müşterek faydalanabilecekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisleri temin etmek, üretim ve zaruri tüketim maddelere ile üretim araçlarını toptan sağlamak veya bu tür kuruluşlara iştirak etmek, ortakların el sanatlarını geliştirmek ve mamüllerini değerlendirmek, mesleki ve teknik yönden bilgilerini artırmak, sigorta acentalığı yapmak.

2.2.3   Yönetim Kurulu / Komitesinin Listesi (eğer varsa)

Adı ve Soyadı Meslek Cinsiyet Pozisyon Kurul/Komite İçerisindeki Yıl
Çiftçi Erkek Yön.Kur.Başk. 3 Yıl
Çiftçi Erkek Yön.Kur.Bşk.Yrd. 3 Yıl
Çiftçi Erkek Üye 3 Yıl
Çiftçi Erkek Üye 3 Yıl
Çiftçi Erkek Üye 3 Yıl

2.2.4   Proje Uygulama ve Yönetme Kapasitesi

2.2.4.1  Benzer Projelerde Deneyim

En fazla 2 sayfa olarak bu programın kapsadığı alanlarda son beş yılda yönettiğiniz projeleri, her biri için mali kaynağını belirtmeye de özen göstererek liste halinde sıralayınız.

a.      Faaliyetin amacı ve yeri

b.      Faaliyetin sonuçları

c.      Kuruluşunuzun faaliyetteki rolü ve katılım seviyesi

d.      Faaliyetin maliyeti

e.      Faaliyetin finansal destekleyicileri (isim, adres, telefon ve katkıda bulundukları miktar belirtilecektir)

Bu bilgiler aynı sektörde hibenin talep edildiği projenin büyüklüğüne benzer bir ölçekteki faaliyetleri yönetme alanında yeterli düzeyde deneyiminizin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

2.2.5   Kaynaklar

En fazla 2 sayfa olarak proje sahibinin ve (varsa) projeye katılan ortaklarınızın erişimi dahilindeki çeşitli kaynakları, özellikle aşağıdaki unsurları dikkate alarak belirtiniz:

a. Son üç yıldır kurumunuzun ve proje ortaklarının (varsa) yıllık geliri ve bu yıllık tahmini geliri

b.      Çalma yerleri de dahil olmak üzere ünvanlarına göre tam zamanlı ve yarı zamanlı kadrolar (örneğin, proje müdürlerinin, muhasebecilerin sayısı)

c.      Donanım ve bürolar

d.      Diğer ilgili kaynaklar (örneğin, uygulamaya katkıda bulunabilecek gönüllüler, ilişkili kuruluşlar,  vb)

Bu bilgiler aynı sektörde hibenin talep edildiği projenin büyüklüğüne benzer bir ölçekteki faaliyetleri yönetmek için yeterli kaynağa sahip olup olmadığınızın değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

2.2.6   Uluslararası Fon Kurum ve Kuruluşlarına Yapılmış Başvurular

Son 3 (üç) yıl süresince uluslararası fon kurum ve kuruluşlarından alınan hibe veya krediler

Proje Adı ve Referans Numarası Kaynak Sağlanan Kuruluş Tutar

(Para Birimi)

İhale Ediliş Tarihi

Son 3 (ü)ç yıl içinde uluslararası fon kurum ve kuruluşlarına gönderilen hibe başvuruları (veya gönderilmek üzere olan)

Proje Adı ve Referans Numarası Kaynak Talep Edilen Kuruluş Tutar

(Para Birimi)

3  Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları

3.1   Ortaklık Bilgi Formu

Bu bölümü, Uygulama Rehberi’nin 3. Bölümünde tanımlanan her bir ortak için doldurunuz. Daha fazla ortak için giriş yapmak gerekirse bu tablodan istediğiniz sayıda kopya alabilirsiniz.

Ortak 1 (Başvuru Sahibi) Ortak 2
Adı /Soyadı/ Ünvanı
Uyruğu
Hukuki Statüsü
Resmi Adresi
İrtibata Geçilecek Kişi
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-Mail Adresi
Çalışan Sayısı
Proje İle İlgili Diğer Donanım ve Varlıkları
Teklif Edilen Projenin Uygulanmasında Oynanacak Rol İtibarı İle Benzer Proje Deneyimi
Başvuru Sahibi İle Geçmişteki İlişkisi
Önerilen Projenin Hazırlanmasındaki Rolü ve Katkısı
Önerilen Projenin Uygulanmasındaki Rolü ve Katkısı

Önemli: Bu form, ana başvuru sahibi ve her ortak tarafından imzalanmış ve tarih atılmış, bir sonraki sayfadaki modelle uyumlu bir ortaklık beyanı ile birlikte verilmelidir.

3.2  Ortaklık Beyanı

Ortaklık, bir veya daha fazla kişi/kurum arasında projenin sorumluluğunu paylaşmayı içeren ilişkidir. Projenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için her ortağın (anlaşmayı imzalayan lider başvuru sahibi dahil olmak üzere) aşağıda verilmiş olan ortaklık prensiplerini kabul ettiğini beyan etmesi gerekmektedir.

Ortaklık Prensipleri:

a.      Ortaklar, başvuru TKB’ye sunulmadan önce başvuru formunu okumuş ve projedeki rollerini anlamış ve kabul etmişlerdir.

b.      Ortaklar, standart hibe anlaşmasını okumuş ve hibe verildiği takdirde her birinin yükümlülüklerinin ne olacağını anlamış ve kabul etmişlerdir.

c.      Ortaklar, TKB ile anlaşmayı imzalaması ve kendilerini projenin uygulanması kapsamında TKB ile ilişkilerde temsil etmesi için başvuru sahibini yetkilendirmişlerdir.

d.      Başvuru sahibi, ortakları ile düzenli olarak görüşmeyi ve projenin gelişiminden onları tam olarak bilgilendirmeyi kabul etmiştir.

e.      Bütün ortaklar, TKB’ye sunulan raporların açıklayıcı ve finansal kopyalarından alacaklardır.

f.       Proje üzerinde yapılacak önemli değişikliklere ilişkin teklifler (örneğin: faaliyetler, ortaklar, vs.) TKB’ye gönderilmeden önce ortaklar tarafından üzerinde anlaşmaya varılacaktır. Bu tarz bir anlaşmaya varılamadığı durumlarda değişiklikler TKB’ye onay için iletilirken durum belirtilecektir.

g.      Proje bitiminden önce, ortaklar KBKYP hibesiyle proje için alınmış donanımın, araçların ve malzemelerin ortaklar arasında adil paylaşımı hususunda anlaşmışlardır. Mülkiyet haklarının transferlerinin kopyalarını nihai rapora eklemeyi kabul etmişlerdir.

Ortaklık Beyanı1

TKB’ye sunulan teklifin içeriğini okuduk ve onayladık. Ortaklık prensiplerine uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

Adı / Soyadı
Kurum
Pozisyon
İmza
Tarih ve Yer

4  Başvuru Sahibi Tarafından Yapılan Beyan

Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu projenin sorumlusu olarak tasdik ediyorum ki;

a.      bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur,

b.      başvuru sahibi ve ortakları (varsa) Uygulama Rehberinin Bölüm 3.3’te belirtilen (a)’dan (h)’a kadar olan kategorilerin hiç birine girmemektedirler ve

c.      Uygulama Rehberi Bölüm 5’te belirtilen finansman kaynakları ile profesyonel beceri ve yeterliliklere sahiptir.

Adı/Soyadı
Pozisyon
İmza
Tarih ve Yer

1 Başvuru sahibi dışında ortak bulunduğu durumda başvuru sahibi ve her bir ortak tarafından imzalanacak ve sunulacaktır.

Kontrol Listesi

Lütfen Hibe Başvuru Formunu göndermeden önce, başvurunuzun eksiksiz olup olmadığını aşağıdaki tabloya göre kontrol ediniz.

İDARİ UYGUNLUK Evet Hayır
1.   Başvuru formu tam olarak doldurulmuştur.
2.   Başvuru formu  ve eki destekleyici belgeler 1 (bir) orijinal ve 4 (dört) kopya halinde sunulmuştur.
3.   Başvuru formu (MS Word ve/veya MS Excel, “Times New Roman” yazı karakteri ve 12 punto ile) elektronik ortamda hazırlanmıştır.
4.   TKB’ce oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi veya TKB’ce oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olduğuna dair belge, Çiftçi Belgesi eklenmiştir.
5.   Yetkili Kurul Kararları eklenmiştir.
6.   Başvuru sahibi “Başvuru Sahibinin Beyanı”nı imzalamıştır.
7.   Başvuru sahibi ve ortakları “Ortaklık Bilgi Formu”nu imzalamıştır (eğer varsa).
8.   “Ortaklık Beyanı” tüm ortaklar tarafından imzalanmıştır (eğer varsa).
9.   Başvuru sahibi kuruluşun ve her bir ortak kuruluşun resmi tescil belgesi ve/veya tüzük/ana sözleşmesi eklenmiştir.
10. Başvuru sahibinin son yıllık faaliyet raporu eklenmiştir (eğer varsa).
11. Başvuru sahibinin ve ortaklarının hesapları (kar-zarar hesabı ve 3 (üç) yıllık mali bilanço) eklenmiştir (eğer varsa).
12. İlişkili kurum/kuruluşlarla anlaşmalar eklenmiştir (eğer varsa).
13. Tarımsal Kredi borcu olup/olmadığına dair belge verilmiştir.
14. Bütçe, başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmış ve YTL ve ABD Doları olarak sunulmuştur1.

1 YTL cinsinden hazırlanan proje bütçesinin ABD Dolarına çevrilmesinde 1 ABD Doları = 1,32 YTL olarak alınacaktır.

EKLER

EK A1          : Proje Bütçesi ve Ekleri (Excel Formatında doldurulacak)

EK A2          : Gider Gerekçeleri

EK A3          : Finansman Kaynakları (Excel Formatında doldurulacak)

EK A4          : Tahmini İş Takvimi

EK A5          : Projenin Özeti

EK A6          : İşletme Planı (Sadece özel sektör yatırımları için)

EK A7          : Mantıksal Çerçeve (Zorunlu değil)

EK A8          : Destekleyici Belgeler

ü    Çiftçi Kayıt, Çiftçi Belgesi veya diğer TKB kayıt sistemlerine kayıt belgesi (özel sektör yatırımları için)

ü    Yatırım yerinin sahiplik belgesi veya kira sözleşmesi (özel sektör yatırımları için)

ü    Yatırıma başvuru için yetkili kurul kararı

ü    Başvuru sahibinin yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

ü    Ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname (varsa)

ü    Tarımsal kredi borcu olmadığına dair belge/ler (özel sektör yatırımları için)

ü    Yıllık hesaplar (kar-zarar tablosu, son 3 (üç) yıllık bilanço; yeni şirketlerde ise ortakların) (özel sektör yatırımları için)

ü    İlgili yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca alınması gerekli izin, ruhsat vb. belgeler

ü    Projeler (Mimari ve Uygulama projesi)

ü    Teknik ve idari şartname (taslak)

ü    Keşif özeti (malzeme-metraj ve keşif listesi ile maliyet tahmini)

ü    Danışmanlık için görev tanımları (gerekçesi, maliyeti, süresi vb.)

ü   Teknik, mali ve ekonomik fizibilite raporlar (kamu hizmeti yatırımlar için)

Ek A1 PROJE BÜTÇESİ1 ( YTL )
SIRA NO GİDER KALEMLERİ Giderler Toplamı6 PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
A PROJE İNŞAAT GİDERLERİ2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B PROJE MAL (MAKİNE, EKİPMAN ve MALZEME) ALIMLARI 3 286140 88320 123570 74250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C PROJE HİZMET ALIM GİDERLERİ4 3500 3500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PROJE YÖNETİM GİDERLERİ5 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ TOPLAMI (A+B+C+D) 7 294640 4000 88820 124070 74750 500 500 500 500 500 500 0 0
F AYNİ KATKILAR 1000000 0 0 0 0 0 45000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
0 0
G TOPLAM PROJE MALİYETİ (E+F) 394640 4000 88820 124070 74750 500 45500 1500 1500 1500 1500 1000 1000
1 Bütçe sadece Yatırımcı/Kurumun katkısını değil Projenin geçerli giderlerinin tümünü içermelidir.
2 İnşaat giderleri için Ek A1.1-İnşaat  Giderleri  tablosu doldurulacaktır.
3 Makine, Ekipman ve Malzeme alımları için Ek A1.2- Makine, Ekipman ve Malzeme Alım giderleri Tablosu doldurulacaktır.
4 Hizmet alımları için Ek A1.3- Hizmet Alım giderleri tablosu doldurulacaktır. Hibeye esas proje giderleri (E) toplamının %4-8’ini geçemez.
5 Proje Yönetim Giderleri,  Ek A1.4- Proje Yönetim Giderleri tablosu doldurulacak ve  (E)’in toplamının %2’sini geçemez
6 KDV İadesi alan kuruluşlar, giderleri KDV hariç belirteceklerdir.
7 Ekonomik yatırımlar için bireysel başvurularda 35,000; özel kuruluş başvurularında 250,000 ve kamu altyapı yatırım başvurularında 300,000 ABD Dolarını aşamaz.
Ek A1.1 İNŞAAT GİDERLERİ ( YTL )
SIRA NO GİDER

KALEMLERİ1

Planlanan Tarihler2 Giderler Toplamı PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
Başlama Bitirme YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNŞAAT GİDERLERİ TOPLAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1İnşaat ile ilgili işlerin yüklenicilerle yapılması planlanan sözleşmeler bazında alt grupları belirtilecektir
(Örneğin, ana bina inşaatı, trafo binası, elektrik tesisatı, ısıtma sistemi gibi ayrı sözleşmeler kapsamında alınması planlanıyorsa)
2İşin yaklaşık başlama ve bitirilme tarihi ay olarak belirtilecektir (Örneğin Kasım 2005 gibi)
Ek A1.2 MAKİNA, EKİPMAN ve MALZEME GİDERLERİ ( YTL )
SIRA NO GİDER KALEMLERİ 1 Planlanan Tarihler 2 Giderler Toplamı PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
Başlama Bitirme YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1 39 adet 220 V, 4,5 KVA Jeneratör alımı Ocak 2006 Mart 2006 39 000 39000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 adet 500 litre depolama kapasiteli soğutucu  alımı Ocak 2006 Nisan 2006 98 640 49320 49320
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 adet 100 litre depolama kapasiteli soğutucu alımı Ocak 2006 Mayıs2006 148 500 74250 74250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAL ALIMLARI GİDERLERİ TOPLAMI 286140 0 88320 123570 74250 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Makina ve Ekipman alımları için planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar şeklinde detaylı olarak belirtilecektir
(Örneğin, kantar, silo, kazan, süt pompası  gibi ayrı sözleşmeler kapsamında alınması planlanıyorsa)
2 İşin yaklaşık başlama ve bitirilme tarihi ay olarak belirtilecektir (Örneğin Kasım 2005 gibi)
Ek A1.3 HİZMET ALIM GİDERLERİ ( YTL )
SIRA NO HİZMET KALEMLERİ 1 Planlanan Tarihler 2 Giderler Toplamı PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
Başlama Bitirme YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1 Danışmanlık hizmeti Ocak2006 Mayıs2006 3500 3500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HİZMET ALIM TOPLAMI 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hizmet alımları için planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar detaylı olarak belirtilecektir
(Teknik Müdür, Muhasebeci, Kontrolör gibi pozisyon ve unvan şeklinde alt gruplar (varsa))
2 İşin yaklaşık başlama ve bitirilme tarihi ay olarak belirtilecektir (Örneğin Kasım 2005 gibi)
Ek A1.4 PROJE YÖNETİM GİDERLERİ ( YTL )
SIRA NO GİDER KALEMLERİ1 Planlanan Tarihler2 Giderler Toplamı PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
Başlama Bitirme YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1 Seyahat giderleri Ocak 2006 Mayıs 2006 2000 500 500 500 250 250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Haberleşme giderleri Ocak 2006 Mayıs 2006 1000 250 250 250 125

125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Teknik şartname ve ihale hazırlıkları kırtasiye giderleri Ocak 2006 Şubat  2006 2000 1000 1000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI 5000 1750 1750 750 375 375 0 0 0 0 0 0 0
1 Proje Yönetim Giderleri planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar şeklinde detaylı olarak belirtilecektir
(Haberleşme, kırtasiye, bilgisayar alımı gibi)
2 İşin yaklaşık başlama ve bitirilme tarihi ay olarak belirtilecektir (Örneğin Kasım 2005
EK  A1.5 AYNİ KATKI ( YTL )
SIRA NO GİDER KALEMLERİ 1 Planlanan Tarihler 2 Giderler Toplamı PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI
Başlama Bitirme YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1 Alımların organizasyonu ve toplama tankeri alımı Ocak 2006 Haziran 2006 45000 45000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Süt toplama işlemi için personel istihdamı (55 ay bir kişi için) Haziran 2006 Aralık 2010 55000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYNİ KATKI TOPLAMI 100000 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1Her bütçe kalemi için lütfen Ayni Katkı yapılması düşünülüyorsa kısa bir şekilde açıklayınız ( en fazla 5 satır) ve Proje Faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız.
2İşin yaklaşık başlama ve bitirilme tarihi ay olarak belirtilecektir (Örneğin Kasım 2005 gibi)

EK A2 GİDER GEREKÇELERİ

Her bütçe kalemi için lütfen maliyetin kısa bir gerekçesini gösteriniz ( en fazla 5 satır) ve harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız.

Jeneratörler elektrik enerjisi kesintilerine karşı sistemin mutlaka çalışır durumda tutulabilmesi için gereklidir. Her katılımcı için bir tane alınacaktır. Soğutucular iki farklı kapasitede alınacak 200kg/gün den çok süt üreten 12 katılımcı ortak üreticiler için daha yüksek (500 litre) depolama kapasiteli, diğer 27 ortak üretici için daha küçük depolama kapasiteli (100 litre) soğutucu alımı projenin gerçekleştirilmesi için temel makine yatırımlarını oluşturmaktadır ve mutlaka gereklidir. Danışmanlık hizmeti karşılığı olarak, projenin her aşamasında teknik destek veren uzmana eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması için ödenecektir. Proje yönetim gideri olarak seyahat, haberleşme, kırtasiye giderlerine gereksinim duyulacaktır. Personel istihdamı kooperatif ve bölge müdürlüğünce yapılacağı için ayrıca projeye yansıtılmamıştır. Gerekli sistemin kurulmasında gidiş geliş ve montaj elemanı, danışman seyahat harcamalarının (kurum dışı kişilerin bu kalemdeki harcamaları) bu fasıldan karşılanması için bu kaynak bütçeye konulmuştur. Ayni katkı olarak süt toplama tankerine ortak olunmak üzere 45000 YTL ve proje süresince alım için görevlendirilecek gıda mühendisinin ücreti olmak üzere 55000 YTL katkı konulmuştur. Bu proje bitiminden sonra da devam ettirilecektir.

EK A3 PROJE KAYNAKLARI
SIRA NO GİDER KALEMLERİ Kaynaklar Toplamı Hibe Desteği Tutarı Hibe Desteği Oranı (%) Proje Sahibi Katılım Payı Tutarı Katılım Payı Oranı (%)
III
(I+II)
I I/III*100 II II/III*100
A PROJE İNŞAAT GİDERLERİ
B PROJE MAL (MAKİNA, EKİPMAN ve MALZEME) ALIM GİDERLERİ 286140 143070 %50 143070 %50
C PROJE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3500 1750 %50 1750 %50
D PROJE YÖNETİM GİDERLERİ 5000 2500 %50 2500 %50
E HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ TOPLAMI   (A+B+C+D) 1 294640 147320 %50 147320 %50
F AYNİ KATKI 100000 0 0 100000 %100
G Diğer (Varsa, Açıklayınız.)
H TOPLAM PROJE MALİYETİ     (E+F+G) 394640 147320 247320
1 Ekonomik yatırımlar için bireysel başvurularda 35,000; özel kuruluş başvurularında 250,000 ve kamu altyapı yatırım başvurularında 300,000 ABD Dolarını aşamaz.
EK A4 TAHMİNİ İŞ TAKVİMİ
KONULAR İŞ PLANI1
AYLAR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
PROJE İNŞAAT İŞLERİ
PROJE MAKİNA, EKİPMAN ve MALZEME ALIMLARI xx xx xx xx xx
Soğutucu ve jeneratör temini için idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması xx
Soğutucu ve jeneratör temini, katılımcı ortaklara tahsisi ve yerine montajı xx xx xx xx xx
PROJE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI xx xx xx xx xx xx
Katılımcı ortakların eğitimi için programların hazırlanması xx xx
Katılımcı ortakların eğitimi xx xx xx xx xx xx Xx xx xx xx xx xx xx
PROJE YÖNETİM GİDERLERİ
Haberleşme , seyahat, montaj, kırtasiye için proje kapsamında kurum dışı elemanlara yapılacak harcamaları içeren sembolik katkı xx xx xx xx xx xx
1 Hibe Sözleşmesinin akdedilmesinden sonraki süreci, 1.ay, 2.ay …vb ve “Hazırlık”, “İhale”, “Uygulama” vb.. İlgili konu satırında belirtiniz.


EK A5 Projenin Özeti

PROJENİN ÖZETİ

1.   Başvuru sahibinin adı: Tarım Kredi Kooperatifi

2.      Projenin Genel Hedefi (amacı): Tarım Kredi Kooperatifi faaliyet alanı içinde bulunan seçilmiş bazı ortaklarıyla sözleşmeli süt üretimi yapmayı, bu sütlerin hijyenik koşullarda üretimi için ortağı yerinde eğitmeyi ve sütü üretim yerinde hızlı şekilde soğutarak toplamayı ve süt sanayicisine satmayı hedeflemektedir.     

3.   Projenin Ana Eylemleri

Sözleşmeli üretim yapılacak 40 ortağın yerinde uygulamalı olarak sağlıklı şartlarda ve sağlıklı hayvandan, hijyen kurallarına uygun süt üretimi, genel ve gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri ve gıda toksikolojisi  gibi konularda, kurulacak olan sistem ve nasıl kullanacağı hakkında eğitilecek. Kurulan sistem üzerinde uygulamalı olarak soğutma işlemi yaptırılacak ve soğutmalı veya izolasyonlu tanker ile soğutulmuş olan süt toplanarak süt sanayicisine pazarlanacaktır. Proje ile ilgili makine ve ekipman ile ilgili teklifler toplanmış olup, teknik şartnameler hazırlanmıştır. Proje KBKYB finansmanından sonra Tarım Kredi Kooperatifi ve bağlı bulunduğu bölge ve üst birlik desteği ve sorumluluğunda sürdürülecektir.

4.   Hedef gruplar

projeden doğrudan kuruluş olarak Tarım Kredi Kooperatifi ve seçilmiş 40 ortağı faydalanacaktır. Ayrıca soğutulup toplanan sütü satın alan sanayici de daha kaliteli hammadde bulabileceği için rekabet edilebilir kalitede ürün üretme şansını yakalayacağı için dolaylı olarak projeden fayda temin edecektir. Tüketici de aynı şekilde daha sağlıklı ve güvenilir süt ürünü tüketme şansı bulabileceği için dolaylı olarak projeden fayda sağlayacaktır. 40 ortağın büyük çoğunluğunun eşi veya kızı sağım işini yapacağı için bunlar eğitim almak suretiyle genel ve gıda hijyeni, sağım, makine, ahır, hayvan ve insan temizliği ve gıda ilişkileri hakkında eğitilmiş ve bilinçlendirilmiş olacaktır. Ortakların gelir seviyesinin artması diğer üreticileri de olumlu etkileyecek ve projenin yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.

5.   Bütçe ve süre:

Proje 5 yıl sürecek ancak süt soğutma, toplama ve pazarlama faaliyeti ekonomik olarak sürdürülebildiği müddetçe devam edecektir.

Projenin toplam bütçesi: 394640 YTL’dir.

Hibeye Esas Proje Tutarı: 294640 YTL’dir.

Ayni Katkı Tutarı: 100000  YTL’dir

KBKYP’den Talep Edilen Tutar: 147320 YTL’dir.


EK A6

İŞLETME PLANI

(Özel sektör yatırımları için)

I    YÖNETİCİ ÖZETİ

Proje Adı: _ Çevresi Süt Soğutma ve Toplama Projesi

İş türü

Mevcut bir sektörde konumunuzu mu güçlendiriyorsunuz, yoksa yeni bir sektöre mi giriyorsunuz?

Yeni    R                                 Mevcut □

Yatırımın amacı:

Yeni yatırım                                         R

Mevcut kapasitenin büyütülmesi           □

Üretimin çeşitlendirilmesi                      □

Verimlilik artışı                                     R

Kalite iyileştirme                                  R

Diğer (lütfen belirtiniz)      ____________________________________________

Teklif edilen yatırım: 394640 YTL

Proje ile yaratılacak ürünler ve/veya hizmetler: eğitim hizmeti, hijyenik kalitesi yüksek çiğ süt.

Planlanan yatırımın tanımlanması? Yatırım ne için yapılmak istenmektedir?

< Yatırım kararının  gerekçesi > projenin amaçları, hedefleri ve gerekçeleri kapsamında önceki bölümlerde açıklanmıştır.

II   MEVCUT DURUM ANALİZİ

Şirketin tarihçesi:

Kuruluşundan bu yana şirketinizin gösterdiği gelişimi ana hatları ile anlatınız.  Daha önce ürün veya hizmet değişikliği olmuş ise, lütfen açıklayınız.

Mevcut ürün ve/veya hizmetlerin tanımı:

Başlıca faaliyetleriniz nelerdir? Ürün veya hizmet sunumunda güçlü yönlerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz?  Zayıf yönleriniz nelerdir?

Mevcut ürün/hizmetleriniz bakımından pazar ortamının tanımı:

Pazarınızın büyüklüğü nedir (yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası)?

Daha büyük bir pazar payı elde etmenizin önündeki engeller nelerdir? Örneğin, daha düşük kalitede ürün/hizmet, yeterli beceri sahibi eleman olmayışı, yeterli kalite ve sayıda makine olmayışı, bilgi eksikliği gibi.

Başlıca rakiplerinizin tanıtımı:

Başlıca rakipleriniz kimlerdir? Benzer veya aynı ürünleri/hizmetleri sunan kaç adet şirket vardır? Rakipleriniz ile sizin aranızdaki farklar nelerdir? Rakipleriniz hakkında ayrıntılı bilgi veriniz (büyüklük, yer); satışları sizden daha fazla mı? Fazla ise, neden? Pazarda uzun zamandır mı yer alıyorlar? Ürünleriniz/hizmetleriniz rakiplerinizin ürünlerinden/hizmetlerinden daha kaliteli mi? Bilinen rakipleriniz ile karşılaştırıldığında ürünlerinizin/hizmetlerinizin pazardaki yeri nedir?

Mevcut altyapı:

Lütfen mevcut altyapınızın kapsam ve durumunu açıklayınız.  Burada bina mülkiyeti, binaların yaşı, gerekli kamu hizmetlerine ve diğer hizmetlere erişim gibi bilgiler verilmelidir.

III   YATIRIM TEKLİFİ ANALİZİ

Bu Proje kapsamında geliştirilecek ürünler / hizmetler

Yatırımı ne için kullanacaksınız? Bu bölümde kuruluşunuzu büyütmek, mevcut bir ürünü/hizmeti iyileştirmek ya da yeni bir ürünü/hizmeti geliştirmek için yapılacak işlemleri açıklayınız. Önceki bölümde tanımlanan zayıf yönler ve engellere karşı ne gibi tedbirler alınacak?

Yeni ürünleriniz/hizmetleriniz için pazar ortamının tanıtımı

Ürünleriniz veya hizmetleriniz için hedeflediğiniz pazar hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Bu pazarda talep ne durumdadır: sürekli, mevsimlik, dönemsel? Pazarda ne kadar potansiyel müşteri vardır? Müşteriler uluslararası, ulusal veya yerel midir? Potansiyel müşteri tabanı projenin uygulandığı il/ilçe ile mi sınırlıdır? Değilse, başka hangi iller/ilçeler hedeflenmektedir? Proje ile yaratılan ürünlerin/hizmetlerin potansiyel müşterilerinin gereksinimleri nelerdir?

Daha fazla pazar payı almanızın önündeki engeller nelerdir?  Örneğin, daha düşük kalitede ürün/hizmet, yeterli beceri sahibi eleman olmayışı, yeterli kalite ve sayıda makine olmayışı, bilgi eksikliği.

Başlıca rakiplerinizin tanıtımı (önceki bölümde verilenlerden farklı ise)

Şu anki rakipleriniz kimlerdir? Benzer veya aynı ürünleri/hizmetleri sunan kaç adet şirket vardır? Rakipleriniz ile sizin aranızdaki farklar nelerdir? Rakipleriniz hakkında ayrıntılı bilgi veriniz (büyüklük, yer); satışları sizden daha fazla mı? Fazla ise, neden? Pazarda uzun zamandır mı yer alıyorlar? Ürünleriniz/hizmetleriniz rakiplerinizinkilerden daha kaliteli mi? Bilinen rakipleriniz ile karşılaştırıldığında ürünlerinizin/hizmetlerinizin pazardaki yeri nedir?

Altyapı

Proje için ilave altyapı gereksinimi var mı?  Bu gereksinimler nasıl karşılanacaktır?

İlgili hukuki konular

Lütfen yatırımın uygulanması ile ilgili yasal gereklilikleri belirtiniz. Örneğin, projenin uygulanması için başka hangi izinler ve yetki belgeleri gereklidir?

Önemli Not: Proje çerçevesinde bina inşaatı veya bina onarımı söz konusu ise, inşaat izninin bir kopyasının ve diğer gerekli izinlerin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerekir.

IV        FAALİYET PLANI VE PROJENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ FAALİYETLER

Proje Planı

<Not: Öngörülen proje planında tam tarihler değil, “1. ay”, “2. ay” vb. gibi tarihler belirtilmelidir. Faaliyetlerin süresini belirlerken, başvuru sahiplerinin, önlem olarak belirli bir zaman aralığı (emniyet marjı) bırakmaları tavsiye edilir. Proje planı, her faaliyetin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili yeterince ayrıntı içermelidir.  Ancak, proje planı faaliyetlerin ayrıntılı açıklamalarını içermemeli, sadece başlıklarını içermelidir. Proje planı aşağıdaki örneğe göre sunulmalıdır >

Yıl
Faaliyetler Aylar Uygulayan Kurum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Faaliyet 1 hazırlık Proje Sahibi (örnek)
Faaliyet 1 uygulama
Faaliyet 2 hazırlık Ortak 1 (örnek)
Faaliyet 2 uygulama
Faaliyet 3

Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması

<İstenen sonuçların alınması için gerçekleştirilecek her bir faaliyetin başlık ve ayrıntılı açıklamasını, eğer varsa, her bir ortağın (veya iştirakçilerin veya yüklenicilerin) rollerini de belirterek yazınız. Bu faaliyetler ile beklenen sonuçlar arasında bir paralellik kurulması gerekli ise, ihtiyaç duyulacak kaynakların türünü (insan kaynağı, ekipman, malzeme vb.) belirtmek gereklidir.>

V         BEKLENEN PROJE ÇIKTILARI, SONUÇLARI VE                            ETKİLERİ

Tahmin edilen çıktılar ve sonuçlar

a)   Ekonomik sonuçlar

Aşağıdaki konularda bilgi veriniz:

1.        Ciro

2.        Kâr

3.        Müşteri portföyü

4.        Ürün portföyü

5.        Pazarlar

6.        Diğer

b)   Projenin doğrudan bir sonucu olarak yaratılan yeni iş imkanlarının tahmini (ortalama rakam)

Dönem 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 5. Çeyrek 6. Çeyrek
Yeni iş Sayısı

Proje sırasında
Projenin tamamlanmasını izleyen bir yıl içerisinde
Projenin tamamlanmasını izleyen iki yıl içerisinde

c)   Yaratılan iş imkanlarının türü ve kalitesi ile yeni çalışanlara verilen eğitimin ayrıntıları:

< Proje için kaç yeni eleman alınacak? Kaç yeni pozisyon yaratılacak? Bunlar sürekli pozisyonlar mı olacak? Bu çalışanları ne kadar süreyle istihdam edebileceğinizi umuyorsunuz? Sadece projenin uygulanması ile ilgili geçici pozisyonlar olacak mı? Yeni çalışanlar için mesleki gereklilikler ne olacak? Bu kişilere yeterli eğitim verecek misiniz? Proje kapsamında kaç işsizi işe almayı umuyorsunuz? Bölgenizde uygun beceri ve tecrübe sahibi elemanları nasıl bulacaksınız? vb.>

d)   Diğer çıktılar ve sonuçlar

< Çıktılar ile sonuçlar hakkında mümkün olduğunca belirgin ve somut bilgi veriniz>.

Projenin şirket ve bölge üzerindeki tahmini etkisi

< Aşağıdaki konularda bilgi veriniz:

a)   Proje, işletme (örneğin satışların, pazar payının ve karlılığın artması) veya bölge (örneğin ilave yerel malzeme ve/veya hizmet ihtiyacı) için nasıl bir ek fayda sağlayacak?

b)   Tahmini yeni dolaylı iş sayısı (Doğrudan proje uygulamasında yer almayıp, projeye bağlı olarak ortaya çıkan iş imkanları) (projenizin yeni dolaylı işlerin yaratılmasında ne gibi bir desteği olacağını açıklayınız)

c)   Çevreye tahmini etkisi

d)   Diğer etkiler (teknik, yönetimsel, şirketin rekabet edebilirliği gibi) >

Etkiler, özel, dolaylı ve genel etkiler olarak sınıflandırılabilir (ayrıca bkz. Başvuru Formu, Bölüm 1.2.2)

VI  ÇARPAN ETKİLERİ

En fazla 1 sayfa olarak projenin sonuçlarının tekrarlanması ve yayılması imkanlarını açıklayınız. Projenin sonuçlarının diğer girişimciler, “tedarikçiler” ve “müşteriler” üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını açıklayınız. Proje tedarikçiler, distribütörler veya müşteriler için yeni iş imkanları yaratacak mı?

Çarpan etkileri birikimlidir ve yaratılan gelirin bir kısmının tekrar harcandığı ve başka gelirler yarattığı ve bunun çeşitli defalar tekrarlandığı kabul edilir.

VII   PROJE İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ

Ürün/hizmet stratejisi ve konumlandırma

< Ürünlerinizin/hizmetlerinizin başlıca rekabet avantajları hakkında ayrıntılı bilgi veriniz (örneğin fiyat, kalite, dayanıklılık, tasarım, teslimat, satış sonrası servis, başka özellikler) Ürünlerinizi / hizmetlerinizi ihraç edebilecek misiniz? Yanıtınız evetse, nereye ve hangi şekilde? >

Ürünlerinizi ve/veya hizmetlerinizi nasıl satacaksınız?

<Açıklayınız. Ürünlerinizi ve/veya hizmetlerinizi nasıl dağıtacağınız ve satacağınız konusunda ayrıntılı bilgi veriniz; Ürünlerinizi kendi mağazalar zinciriniz, diğer aracılar, toptancılar, perakendeciler vb. vasıtası ile mi dağıtacaksınız? Veresiye/taksitli/peşin mi satacaksınız? >

Satış promosyon etkinlikleri

<Ayrıntılar: Müşterileriniz ürünleriniz hakkında nasıl bilgi sahibi olacak? Tanıtım bütçesi ne kadar olacak? Hangi tanıtım / reklam yöntemlerini kullanacaksınız (örneğin aktif reklam)? Fuarlara, sergilere vb. katılacak mısınız? Yanıtınız evet ise, hangilerine? Ürünlerinizi ihraç etmeyi planlıyor musunuz? Yanıtınız evetse, ürünlerinizi/hizmetlerinizi piyasaya sürmeyi planladığınız dış pazarları ve ürünlerinizi/hizmetlerinizi nasıl tanıtmayı planladığınızı belirtiniz.>

Pazarlama stratejisi ile ilgili diğer unsurlar

<Ayrıntılar: Pazarda ne gibi değişikliklerin olacağını tahmin ediyorsunuz? Bu değişikliklere nasıl uyum sağlayacaksınız? >

Proje sonucunda ortaya çıkacak ürünler ve hizmetler için gelecek 4 (dört) yılın satış tahmini

YTL
2005 ———-
2006 1.585.000
2007 1.750.000
2008 2.000.000

Not:    Yukarıdaki veriler pazardaki rekabet ortamına dayandırılmalıdır.

VIII   SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

En fazla 3 sayfa olarak sürdürülebilirlik ile ilgili olarak aşağıda belirtilen farklı konular hakkında ayrı ayrı bilgi veriniz:

a) Pazar sürdürülebilirlik (Pazarda talep nasıl? Sabit mi, artıyor mu, azalıyor mu? Proje tek bir tedarikçi veya müşteriye mi bağımlı? Projenizin sonunda pazardaki konumunuz ne kadar sağlam olacak?)

b) Mali sürdürülebilirlik (ARIP finansmanı sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek? Proje sona erdikten sonra faaliyetleri devam ettirmek için şirket kendine yeterli finansman üretebilecek mi? Proje sübvansiyon, vergi ve gümrük muafiyeti vb. mali teşviklere bağımlı mı?)

c) Kurumsal sürdürülebilirlik (Kurulan şirket geçici mi yoksa uzun vadeli mi? Şirket proje bittikten sonra da mevcudiyetini sürdürecek mi yoksa mevcudiyeti projeyle mi ilgili?)

IX        YÖNETİM KURULU VE KİLİT GÖREVLERDEKİ KİŞİLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ (tavsiye edilen şablon)

1.    Soyadı: KAYA

2.    Adı: ADNAN

3.    Doğum tarihi: 1960

4.    Uyruğu: TC

5.    Eğitim durumu: LİSE

Kurum Tarım Kredi Kooperatifleri
Tarih: Hangi tarihten (ay/yıl) hangi tarihe (ay/yıl) ŞUBAT-1986  EKİM-2005
Alınan Derece(ler) veya Diploma(lar)

6.    Dil becerileri: (1 ile (1 akıcı) 5 arası not verin):

Dil Okuma Konuşma Yazma

7.    Üye olunan meslek kuruluşları:

8.    Diğer beceriler (bilgisayar, internet vb.):   Bilgisayar, internet

9.    Şu anki pozisyonu: Kooperatif Müdürü

10.  Şirketteki çalışma yılı: 19

11.  Proje ile ilgili başlıca vasıfları ve ana referansları:

(Proje ile ilgili becerilerinizi tanımlayınız ve profesyonel deneyiminizin teklif edilen projenin gerekliliklerini nasıl karşıladığını açıklayınız.)

12.  Türkiye dışındaki ülkelerdeki özel deneyimler

(Ülke, tarih: hangi tarihten (ay/yıl) hangi tarihe (ay/yıl) kadar olduğunu açıklayınız.)

13.       Mesleki deneyim:

Tarih: Hangi tarihten (ay/yıl) hangi tarihe (ay/yıl)
Yer
Şirket
Pozisyon
Fonksiyonunun ve gerçekleştirilen ana faaliyetlerin açıklaması

Tarih: Hangi tarihten (ay/yıl) hangi tarihe (ay/yıl)
Yer
Şirket
Pozisyon
Fonksiyonunun ve gerçekleştirilen ana faaliyetlerin açıklaması

Tarih: Hangi tarihten (ay/yıl) hangi tarihe (ay/yıl)
Yer
Şirket
Pozisyon
Fonksiyonunun ve gerçekleştirilen ana faaliyetlerin açıklaması

Tarih: Hangi tarihten (ay/yıl) hangi tarihe (ay/yıl)
Yer
Şirket
Pozisyon
Fonksiyonunun ve gerçekleştirilen ana faaliyetlerin açıklaması

14.  Diğer ilgili bilgiler (yayınlar, katıldığı seminerler/konferanslar v.b)

X   EKONOMİK VARSAYIMLAR VE RİSKLER

1. Gerçek ve Tahmini Gelirler

Hesaplarda esas alınacak YTL /ABD Dolar Kuru: ____________________

FAALİYETİN GENELİ İLE İLGİLİ GELİRLER VE GİDERLER                                       YTL

2004 2005 2006 2007
1. TOPLAM GELİRLER 816.065 1.200.000 3.684.000 4.200.000
– Projeyle ilgili gelirler ——— ———- 1.584.000 1.800.000
– Diğer faaliyetlerle ilgili gelirler 816.065 1.200.000 2.100.000 2.400.000
2. TOPLAM GİDERLER 1.008.846 1.300.000 3.663.000 4.025.000
Projeyle ilgili giderler ———- 3.500 1.463.000 1.610.000
– amortisman ———- ——— 15.000 15.000
Diğer faaliyetlerle ilgili giderler 989.090 1.276.500 2.150.000 2.365.000
– amortisman 19.756 20.000 35.000 35.000
3. KDV ——– ——– ——- ——–
4. TOPLAM MALİYET = 2+3 1.008.846 1.300.000 3.663.000 4.025.000
5. BRÜT KAR = 1- 4 -192.781 -100.000 21.000 175.000
6. GELİR VERGİSİ ——– ——— ——- ——–
7. NET KAR -192.781 -100.000 21.000 175.000
– proje ile ilgili faizler ——– ——– ——– ———
– kredi geri ödemeleri ——— ——– ——– ———
– diğer amaçlar ——— ——– ——– ——–

YATIRIM PROJESİ İLE İLGİLİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ                                         YTL

2005 2006 2007
1. TOPLAM GELİRLERİ ——– 1.584.000 1.740.000
2. TOPLAM GİDERLERİ ——— 1.726.220 1.625.500
–    Hammadde 1.440.000 1.584.000
–    Maaş/Ücret 14.400 16.000
–    Kamu hizmetleri ——- ——-
–    Kira ——- ——-
–    Sigorta 4.500 5.000
–    Amortisman 15.000 15.000
–    Pazarlama 5.000 5.500
–    Diğer 247.320 ——
3. KDV ——- ——-
4. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ = 2+3 1.726.220 1.625.500
5. BRÜT KAR = 1- 4 -142.220 114.500
6. GELİR VERGİSİ ——– ——–
7. NET KAR = (5-6) -142.220 114.500

Lütfen bu tabloların hazırlanmasında dikkate alınan varsayımlarla ilgili ayrıntılı bilgi veriniz.

2. Tahmini Nakit Akışı

Hesaplarda esas alınacak YTL /ABD Dolar Kuru: ___________________

YTL

2005 2006 2007
I II III IV Yıl sonu Yıl sonu
1. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 6.141 8.250 797 8.000 8.000 73680
2. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 151.710 194.858 242.000 316.000 1.105.000 1.260.000
– satışlar 55.000 67.000 80.000 113.000 900.000 1.000.000
– borçlar 95.000 126.244 160.000 200.000 200.000. 250.000
– diğer gelirler (öz kaynak, v.b.) 1.710 1.114 2.000 3.000 5.000 10.000
A. TOPLAM NAKİT(1+2) 157.851 202.608 242.797 324.000 1.113.000 1.333.680
3. TOPLAM MALİYETLER 146.027 189.969 233.250 314.000 642.000 1.025.000
Aşağıda belirtilen Sabit maliyetlerle ilgili ödemeler 48.901 179.360 100.000 115.000 200.000 300.000
– idari personelin ve yönetici personelinin maaşları/ücretleri 34.011 58.570 75.000 80.000 150.000 200.000
– kiralar
– diğer sabit maliyetler 14.890 20.790 25.000 35.000 50.000 100.000
Değişken maliyetlerle ilgili  ödemeler 37.126 110.609 133.250 199.000 442.000 725.000
– ham madde
kamu hizmetleri 976 2.568 3.500 5.000 7.000 15.000
– ulaşım ve harcırahlar
– pazarlama
– sigorta 1.525 2.233 2.750 4.000 5.000 10.000
– KDV 749 6.519 10.000 12.000 15.000 25.000
– diğer vergiler 3.090 6.503 9.000 13.000 15.000 25.000
– faiz ödemeleri 86.786 86.786 100.000 150.000 250.000 400.000
– diğer değişken maliyetler 4.000 6.000 8.000 15.000 150.000 250.000
4. YATIRIMLARIN MALİYETLERİ 247.320
5. GELİR VERGİSİ
6. DİĞER MALİYETLER 3.574 11.842 1.547 2.000 150.000 250.000
B. TOPLAM MALİYETLER (3+4+5+6) 149.601 201.811 234.797 316.000 1.039.220 1.275.000
C. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A-B) 8.250 797 8.000 8.000 73.680 58.680

Lütfen nakit akış tablosunu hazırlarken dikkate alınan varsayımlar hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.

3.  Tahmini Bilanço

Hesaplarda esas alınacak YTL /ABD Dolar Kuru: ___________________

YTL

2004 Tahmin   2005 Tahmin   2006 Tahmin   2007
KASA VE BANKA MEVCUDU 6.141 5.000 5.000 5.000
STOK 52.264 60.000 60.000 60.000
ALACAKLAR 572.279 1.200.000 1.400.000 1.600.000
SABİT VARLIKLAR 607.554 650.000 700.000 750.000
DİĞER VARLIKLAR 26.611 90.000 120.000 150.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.264.849 2.005.000 2.285.000 2.565.000
KISA VADELİ BORÇLAR 1.402.105 1.839.085 2.035.000 2.145.000
–     Tedarikçiler 1.374.811 1.800.000 2.000.000 2.100.000
–     Krediler 14.127 14.085 ———- ——-
–    Devlet bütçesine borçlar 4.094 10.000 15.000 20.000
–    Diğerleri 9.073 15.000 20.000 25.000
UZUN VADELİ BORÇLAR 22.426 22.426 ——– ——-
SERMAYE 87.362 95.000 105.000 115.000
–     Kar —— ——- ——– 114.500
–     Karşılıklar 93.917 120.000 140.000 190.500
DİĞER BORÇLAR ——– ———- ——— ——–
TOPLAM BORÇLAR 1.424.531 1.861.511 2.035.000 2.145.000
CİRO 774.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

Lütfen bilanço hazırlanırken dikkate alınan varsayımlar hakkında ayrıntılı bilgi veriniz (örneğin, borçların yüzdesi, tedarikçilere ve devlet bütçesine olan borçlar, vadeler borçlar).

4 Tahmini Kâr ve Zarar Tablosu

Hesaplarda kullanılacak YTL /ABD Dolar kuru: ___________________

TL

Nr. 2004 2005 yılı Tahmini 2006 yılı Tahmini 2007 yılı Tahmini
1. Satış gelirleri 647.065 1.000.000 3.484.000 3.940.000
2. Satış için üretim —— ——- ——- ——-
3. Ciro (1+2) 647.065 1.000.000 3.484.000 3.940.000
4. Stoktaki ürünlerin satışından elde edilecek gelirler, diğer işletme gelirleri ——- ——– ——– ——-
5. TOPLAM İŞLETME GELİRLERİ (3+4) 647.065 1.000.000 3.484.000 3.940.000
6. Mali gelirler 126.546 150.000 150.000 200.000
7. Arızi (faaliyet dışı) gelirler 42.444 50.000 50.000 60.000
A. TOPLAM GELİR (5+6+7) 816.065 1.200.000 3.684.000 4.200.000
8. SATILAN MALIN MALİYETİ 609.610 900.000 3.180.000 3.500.000
9. Hammade maliyeti ——— ——— ——— ——-
10. Kamu hizmetleri maliyeti; elektrik, gaz, su v.b. giderler 3.971 6.000 6.000 10.000
11. Vergiler (kâr üzerinden ve diğer vergi) ——— ——- ——- ——-
12. Maaş / ücret giderleri ve ilgili vergiler 108.596 120.000 120.000 130.000
13. Amortisman giderleri ve diğer karşılıklar 19.756 25.000 25.000 25.000
14. Diğer işletme giderleri 7.621 10.000 10.000 15.000
15. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ (8+…+14) 749.554 1.061.000 3.341.000 3.680.000
16. Finansman giderleri 183.185 210.000 210.000 240.000
–     Faiz giderleri 65.551 20.000 97.000 90.000
17. Olağanüstü giderler 10.556 9.000 15.000 15.000
B. TOPLAM GİDERLER (15+16+17) 1.008.846 1.300.000 3.663.000 4.025.000
C.  BRÜT KÂR / ZARAR (A-B) 192.781 100.000 21.000 175.000
– Kâr 21.000 175.000
–      Zarar 192.781 100.000
D.  GELİR VERGİSİ ——–
NET KÂR / ZARAR (C-D) 192.781 100.000 21.000 175.000
–      Kâr 21.000 175.000
–    Zarar 192.781 100.000

5.  Varsayımlar

Lütfen belirtilen hususlarla ilgili olarak yaptığınız varsayımları açıklayınız: ciro artışı, kapasite kullanım oranında öngörülen artış (%), yatırımın karlılığı>

6.  Riskler

<Önümüzdeki 5 yılda şirketiniz için öngördüğünüz en büyük riskleri özetleyiniz.  Belirlediğiniz her risk için ne gibi önlemler aldığınızı – yani riski azaltmak için ne gibi işlemler yaptığınızı ya da hangi alternatif eylem veya ihtiyat planını uygulamayı öngördüğünüzü – kısaca açıklayınız >

XI        TEKLİF EDİLEN PROJE BÜTÇESİ VE MALİ ÖNGÖRÜLER

<Not: Teklif edilen proje bütçesi ayrı bir ek olarak (Başvuru Formu, EK A1) sunulmalıdır. Bütçe, Başvuru Formu ile birlikte verilen ilgili Excel tablosu kullanılarak hazırlanmalıdır>

<Not: Tahmini Nakit akışı, Kar ve Zarar Hesabı ve Bilanço, bu İş Planının Bölüm XI’inde de sunulmalıdır.>

EK A6’NIN EKONOMİK BELGELERİNİN

(BÜTÇE, TAHMİNİ NAKİT AKIŞI)

DOLDURULMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

Genel Yorumlar

Nakit akışı, paranın işletmede nasıl hareket edeceği ile ilgili bir tahmindir.  Değerlendirmelerde kullanılacak bu belgeyi mümkün olduğunca dürüst ve hassas bir şekilde doldurmanız gerekir. Bu bölümde nakit akışı formunun her satırı tek tek açıklanmaktadır. Ayrıca öngörüde bulunurken göz önüne almanız gereken çeşitli hususlar belirtilmektedir. Tahminde bulunmanın ilk adımı, geçmiş bilgilerin, yani farklı kategorilerde daha önce gerçekleşen rakamların dikkate alınmasıdır.

•     Geçmiş bilgilerle ilgili bilançodan farklı olarak, nakit akışında yapmanız istenen, gelecekteki performansınızla ilgili bir tahmindir.

•     Nakit akışı sadece paranın nasıl gireceği ve çıkacağını içermektedir. Örneğin amortismanı dikkate almamanız gerekir, zira bir varlığın amorti edilmiş olması bir nakit çıkışını göstermemektedir.

•     İşletmenin tüm nakit kaynakları dikkate alınmalıdır. İşletmenizin nakit kaynakları başlangıçta  tüm banka hesaplarınızın ve nakit hesabınızın bakiyelerinden oluşur. Bu rakam, tahmin döneminin başında sizin tarafınızdan hesaplanır. Bir dönemin sonundaki nakit miktarı, sonraki dönem için başlangıç değeridir.

•     Bu nakit akışı tahminlerinin ayrı bir parçası olarak, iş planında bu tahmine varmakta kullandığınız varsayımların bir listesini sununuz (örneğin satış artış/düşüş oranı, mevsimsel eğilimler, faiz oranı, kullanılan para birimi. Tahmin ettiğiniz değerlere ulaşmakta temel aldığınız varsayımları ve tahminlerinizi lütfen ayrıntılı olarak açıklayınız.

•     Tahminde bulunurken, enflasyonu ve döviz kuru değişimini dikkate almamalısınız.

•     Nakit girişleri ve ödemeler, KDV dahil olarak yapılacaktır.

•     Orta ve uzun vadeli krediler, onaylanmış, tahmin dönemi içinde verilecek ve 12 aydan daha fazla bir süre için sözleşme yapılmış kredilerdir.

•     Ana finansman kaynaklarından işletmenize giren toplam nakit;

o    yeni yatırımın etkisi hesaba katılmadan mevcut satışlar.

o    yeni projenin doğrudan bir sonucu olarak, planlanan satışlar

o    mali faaliyetlerden nakit girişi, örneğin faizler

o    olağanüstü faaliyetlerden nakit girişi, sadece öngörülebilir olanları içerecektir

o    kısa vadeli krediler, onaylanmış ve 12 aydan daha kısa bir süre için sözleşme yapılmış kredilerdir.

Nakit kaynakları ve kamu hizmetleri için kur ayarlamalarını göz ardı edebilirsiniz. Ekipmanların teslimatında ve alımındaki olası gecikmeleri ve bunların beklenen üretim düzeyine ulaşma üzerindeki etkisini dikkate alınız. Ayrıca müşterilerinize sağlanan kredinin süresi hakkında da düşününüz (ödeme vadeleri); satışlardan elde edilen gelirlerin hesabınıza geçmesi ne kadar sürmektedir? Satış konusunda, mevcut ve planlanan, elde ettiğiniz rakamları açıklayınız. Tahminde bulunurken mevsimsel trendlerin etkisini görün.

•     Hammadde satırı – Mevsimlik gereksinimleri dikkate alınız. Mevsimlik talebin karşılanması için büyük miktarda stok bulundurmak gerekmekte midir? Tedarikçilere ne zaman ödeme yapıyorsunuz? Aylık stok rakamları ile bilançoda gösterilen stok rakamları birbiri ile tutarlı olmalıdır.

•     Ücretler satırı – Bu rakamı çeşitli faaliyetlerle ilgilenen farklı çalışan kategorilerine bölünüz. İlave işçi çalıştırıp çalıştırmayacağınız/ne zaman ilave işçi çalıştıracağınız konusunda bir fikriniz var mı? Ücret artışı ile ilgili varsayımlarınız nelerdir? Ücretler, ilgili vergileri de içerecektir.

•     Kira-Leasing satırı – Aylık/üç aylık/altı aylık/yıllık mı ödeniyor? Varsa yeni bina için kira ödemelerini de ekleyiniz. Bu satırda yapılmış leasing sözleşmeleri ile ilgili ödemeler de belirtilecektir.

•     Kamu hizmetleri satırı – Su, elektrik, yakıt vb. içindir.

•     Nakliye satırı – Bakım/servis, benzin vb. ödemeler dahil edilmelidir. Talebin yüksek olduğu dönemlerde nakliye desteğine gerek duyulacak mıdır? Nakliye vasıtaları sigortalı ise ilgili sigorta ücretleri de dahil edilmelidir.

•     Ofis giderleri satırı – Fotokopi makineleri ile yazıcıların sarf malzemeleri, kırtasiye ve ofis malzemeleri, telefonlar vb. dahil olmak üzere yönetim giderleri.

•     Reklam/Pazarlama satırı – Ne tür pazarlama giderleri yapılması öngörülmektedir? Yeni ürünler/hizmetler sunmaya yönelik mi? Mevsimsel mi?

•     İş gezileri / Yerel seyahat satırı – Düzenli mi, zaman zaman mı?

•     Sigorta satırı – Yeni ekipmanlar sigorta edilecek mi? Mevcut olanlar sigorta edilecek mi? Sigorta ücretleri aylık/üç aylık/yıllık mı ödenecek?

•     Bakım/Onarım satırı – Yeni ekipmanlarla, bütün ekipmanlarla ilgili faaliyetler, öngörülemeyen ancak olası acil onarımlar.

•     Diğer Hizmetler satırı – Muhasebeciler, avukatlar vb. gibi profesyonel danışmanlar için özel bir karşılık öngörmek gerekli mi?

•     Olağanüstü ödemeler satırı – Bu rakamı yaptığınız varsayımlara göre ayrı başlıklara ayırınız ve her başlığı açıklayınız.

MANTIKSAL ÇERÇEVE EK  A 7
Müdahale Objektif olarak doğrulanabilir Doğrulama kaynakları Varsayımlar
Mantığı başarı göstergeleri ve araçları
Genel Amaçlar Projenin katkıda bulunacağı genel amaç nedir? Genel amaca ilişkin kilit göstergeler nelerdir? Bu göstergelere ulaşmak için kullanılacak bilgi kaynakları nelerdir?
Özel Amaç Genel amaçlara katkıda bulunmak için projenin gerçekleştirmeyi hedeflediği özel amaç nedir? Projenin amacının gerçekleştiğini açıkça ortaya koyan göstergeler nelerdir? Varolan veya ulaşılabilecek bilgi kaynakları hangileridir? Bu kaynaklara ulaşmada kullanılacak yöntemler nelerdir Başvuru sahibinin sorumluluğu dışında yer alan faktör ve şartlardan hangileri bu amaca ulaşılması için gereklidir? (dış şartlar) Hangi riskler hesaba katılmalıdır?
Beklenen Sonuçlar Sonuçlar özel amaca ulaşılması için öngörülen çıktılardır. Beklenen sonuçlar nelerdir? (Numaralayınız) Projenin beklenen sonuçları gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin veya ne düzeyde gerçekleştirildiğinin ölçülmesinde kullanılacak göstergeler nelerdir Bu göstergelere ilişkin bilgi kaynakları nelerdir? Beklenen sonuçların zamanında elde edilebilmesi için gerçekleşmesi gereken dış şartlar nelerdir?
?
Faaliyetler Gerçekleştirilecek kilit faaliyetler nelerdir ve beklenen sonuçların elde edilebilmesi için hangi sırayla hayata geçirileceklerdir?

(Faaliyetleri sonuçlarına göre gruplayınız)

Araçlar:

Bu faaliyetleri uygulamak için gereken araçlar nelerdir ör. personel, ekipman, eğitim, çalışmalar, malzemeler, operasyonel mekanlar vs?

Projenin kaydettiği ilerlemeye ilişkin bilgi kaynakları nelerdir? Projenin başlaması için hangi ön şartlar gereklidir? Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için başvuru sahibinin doğrudan kontrolü altında olmayan hangi şartların sağlanması gerekir?

80.Bileşen D: TKK’nin Yeniden Yapılandırılma Stratejisinin Desteklenmesi

ARIP Dahilinde TKK’nın Yeniden Yapılandırılmasının desteklenmesi ile ilgili olarak, Bakanlık ve TKK Merkez Birliğinin birlikte seçmiş olduğu danışmanlar, TKK sisteminin Yeniden Yapılandırma Strateji Planının hazırlanmasına yönelik analizlerine başlamışlardır. Ekip, Ankara ve Konya’da ki kooperatif ziyaretlerini takiben, öncelikle mali durum analizini hazırlamışlardır. Daha sonra ekip, genel olarak mevcut durum, ek personel ihtiyacı vs. gibi hususları kapsayan Başlangıç Raporunu sunmuşlardır.

Başlangıç Raporuna göre TKK’nın başlıca sorunları şunlardır: Geçmişte hükümet tarafından af edilen borçları TKK’ya getirdiği  dez avantaj, sürdürülemez mali yapı, girdi satışlarında yeterli gelir elde edilmemesi, standart kooperatif muhasebe uygulamalarına uymayan farklı bir muhasebe uygulanması (ödenmemiş borçların provizyonlarının olmamasından dolayı değerinden az gösterilen sabit varlıklar ve bundan dolayı da değerinin altında sermaye yapısı. Değerler sadece kaydi amaçlı olup bilanço kar zarar hesaplarının gerçek boyutunu göstermemektedir.) Ayrıca bu çalışmada 20 kooperatif analizi ve 100 çiftçiyi kapsayan bir anket çalışması da yer alacaktır. Strateji çalışması 6 ayda tamamlanacaktır.

81.TKK’nın Yeniden Yapılandırılması Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren 1581 sayılı TKK kanununun revizyonu ile hız kazanmıştır.

a) Diğer kooperatifler TKK’nın ortağı olabileceklerdir. Böylece gelecekte TKK’nın mali yapısı daha iyi bir duruma gelecektir ve diğer kooperatifler kendi ortaklarına eşit olarak kredi verebilecek fonlara sahip olacaktır.

b) Bakanlığın , TKK üzerindeki otoritesine kısıtlama getirilmiştir. TKK Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Mahkemelerince suçlu bulunmadıkça görevlerinden alınmayacaklardır. Bakanlık, müfettiş ve kontrolörlerden aksi bir rapor gelmedikçe TKK’ya her hangi bir emir veremeyecektir.

c) Kooperatifler, TKK sigorta şirketinin  (Güven Sigorta) acente faaliyetlerini yürütebileceklerdir.

d)TKK, sadece Ziraat Bankasından borç almak zorunda değildir. Uygun koşullar sunan her hangi bir milli bankadan borç alabileceklerdir.

82. Yeni kanının yardımı ile TKK, Vakıflar Bankası ile bir kredi anlaşması yapmış ve 32,5 milyon YTL değerinde kredi almıştır. TKK diğer özel bankalarla, onlar adına mevduat toplamak amacı ile görüşmelere devam etmektedir, fakat henüz bir anlaşmaya varılamamıştır. TKK’nın bir kart sistemi geliştirmeye yönelik planları vardır.

83.Kanun, TKK’nın hükümetin her hangi bir kooperatife sağlayacağı desteklerden faydalanmasına imkan tanımaktadır. TKK, Bakanlık TEDGEM köy kalkınma kooperatif desteğinden faydalanmak istemektedir. TKK, yeni köy kooperatifleri kurulması yerine, çiftçilere verilecek sübvansiyonların kendi aracılıkları ile  dağıtılmasını önermektedir. Bu husus, Bakanlık ile uzun görüşmeler gerektirmektedir.


[1] Tarım İl Müdürlükleri’nce kendilerine teslim edilen başvurulara geliş sırasına göre: “Trafik İl Kodu/ ÖS veya KS/ 000” şeklinde numara verilecektir. “ÖS” Özel Sektör Yatırımları, “KS” Kamu Sektörü Yatırımları için kullanılacaktır.

Reklamlar

Yorum Yok to “SÜT SOĞUTMA VE TOPLAMA PROJESİ”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: